کد خبر : ۷۳۶۲۸
تاریخ انتشار : ۰۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۰

تغییر سهام سهامداران فعال : 1393/12/9

شرکت - سهامدار

1393/12/7

1393/12/6

لابراتوارداروسازي‌  دكترعبيدي‌

 

 

    شخص حقيقي

10,046,613

10,027,556

19057

 

آلومينيوم‌ايران‌

 

 

    سازمان خصوصي سازي-وكالتي

14,517,888

14,691,012

-173124

 

آلومراد

 

 

    شركت آلومتك-سهامي عام-

18,419,156

18,421,656

-2500

-13000

سرمايه گذاري پرديس

 

 

    شركت سرمايه گذاري پويا-سهامي خاص-

32,256,275

32,056,275

200000

194304

صنايع‌ آذرآب‌

 

 

    شخص حقيقي

21,436,778

22,436,778

-1000000

-600443

مس‌ شهيدباهنر

 

 

    شخص حقيقي

5,200,567

5,180,000

20567

 

بيمه البرز

 

 

    شركت سرمايه گذاري آتيه صبا-سهامي خاص-

176,959,976

176,157,537

802439

 

باما

 

 

    شركت خدمات بازرگاني پيمان امير

23,609,049

23,608,999

50

 

    شركت مبين متين آسيا-سهامي خاص-

10,730,617

10,712,885

17732

11300

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

 

 

    شركت سرمايه گذاري توسعه ملي-سهامي عام-

269,403,181

269,364,161

39020

23239

گروه‌ صنعتي‌ بارز

 

 

    شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي-سهامي عام-

374,787,040

374,870,944

-83904

 

بيمه ملت

 

 

    شركت گروه انرژي مهستان-سهامي عام-

67,976,890

67,922,890

54000

392321

    شركت بيمه ايران معين-سهامي خاص-

34,325,109

34,325,609

-500

-7500

بانك ملت

 

 

    شركت پخش سراسري ايران سهامي خاص

691,168,461

691,175,959

-7498

-1200000

    شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام-

1,983,641,236

2,136,702,460

-153061224

 

بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان

 

 

    شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص-

1,426,186,237

1,431,186,237

-5000000

 

بانك تجارت

 

 

    شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام-

4,394,908,551

4,515,973,926

-121065375

 

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

 

 

    شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي-سهامي عام-

1,692,246,930

1,689,290,201

2956729

2810590

داروسازي‌ ابوريحان‌

 

 

    شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام-

2,767,577

5,073,531

-2305954

 

داده‌پردازي‌ايران‌

 

 

    شخص حقيقي

16,686,686

16,680,680

6006

4004

داروپخش‌ (هلدينگ‌

 

 

    شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام-

27,072,926

34,223,956

-7151030

100000

داروسازي‌ كوثر

 

 

    شخص حقيقي

2,957,878

2,627,472

330406

362512

معدني‌ دماوند

 

 

    شخص حقيقي

1,293,027

1,298,300

-5273

 

داروسازي‌ اسوه‌

 

 

    شخص حقيقي

4,486,720

4,485,000

1720

8758

سرمايه گذاري دارويي تامين

 

 

    شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام-

261,396,215

261,296,215

100000

100000

    شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا-سهامي خاص-

118,244,709

118,158,782

85927

108623

تجارت الكترونيك  پارسيان

 

 

    شركت سرمايه گذاري آتيه پارسيس پارس-سهامي خاص-

89,431,648

89,216,648

215000

420000

فيبر ايران‌

 

 

    شخص حقيقي

685,174

684,389

785

 

فولاد مباركه اصفهان

 

 

    شركت مديريت توسعه گوهران اميد-سهامي خاص-

862,123,424

866,352,593

-4229169

-17700000

فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌

 

 

    شركت سرمايه گذاري آتيه صبا-سهامي خاص-

2,355,126

2,240,436

114690

 

گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌

 

 

    BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.گروه توسعه بهشهر

18,268,690

18,263,690

5000

5000

سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌

 

 

    شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت سهامي خاص

927,062,009

928,262,009

-1200000

 

شهد

 

 

    شخص حقيقي

6,913,741

6,902,810

10931

 

قند شيرين‌ خراسان‌

 

 

    شركت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي خاص-

1,763,679

1,758,456

5223

 

گلتاش‌

 

 

    شخص حقيقي

3,961,307

3,960,870

437

20870

    BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.گروه توسعه بهشهر

2,472,238

2,467,415

4823

2000

كمك‌فنرايندامين‌

 

 

    شخص حقيقي

3,851,660

3,651,660

200000

95000

    شخص حقيقي

1,046,000

1,045,850

150

45850

جام‌دارو

 

 

    شخص حقيقي

3,465,230

3,464,230

1000

16281

صنايع‌جوشكاب‌يزد

 

 

    شخص حقيقي

180,976

161,626

19350

5150

فنرسازي‌خاور

 

 

    شخص حقيقي

8,099,571

8,129,571

-30000

 

الكتريك‌ خودرو شرق‌

 

 

    شخص حقيقي

7,576,289

7,550,000

26289

 

كيميدارو

 

 

    شخص حقيقي

2,818,613

2,968,613

-150000

-300000

بانك‌ كارآفرين‌

 

 

    شخص حقيقي

286,474,730

286,462,964

11766

64990

كاشي‌ سعدي‌

 

 

    صندوق بازنشستگي كشوري

40,569,348

48,069,347

-7499999

-7499999

    شركت سرمايه گذاري آتيه صبا-سهامي خاص-

15,148,003

7,648,004

7499999

 

لنت‌ ترمزايران‌

 

 

    شخص حقيقي

3,805,707

3,716,585

89122

15000

لبنيات‌ پاك‌

 

 

    شركت مادرتخصصي گسترش صنايع غذايي سينا-سهامي خا

71,162,886

71,059,193

103693

600

ليزينگ‌ايران‌

 

 

    صندوق سرمايه گذاري مشترك بورسيران

13,349,418

12,949,418

400000

10000

كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌

 

 

    بانك سينا

1,234,656

1,244,656

-10000

 

ماشين‌ سازي‌ اراك‌

 

 

    شركت سرمايه گذاري سامان فرهنگيان-سهامي خاص-

56,761,612

56,750,932

10680

 

    شركت سرمايه گذاري فرهنگيان-سهامي خاص-

568,879,327

568,866,654

12673

 

    شركت سرمايه گذاري تدبيرفرهنگيان-سهامي خاص-

23,412,161

23,401,079

11082

 

مهندسي‌نصيرماشين‌

 

 

    شركت سرمايه گذاري انتخاب برتر-سهامي خاص-

551,762

550,262

1500

 

    شخص حقيقي

1,460,059

1,339,626

120433

 

فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌

 

 

    شركت سرمايه گذاري صدرتاءمين-سهامي عام-

81,553,425

81,352,687

200738

15326

نفت‌ بهران‌

 

 

    شركت سرمايه گذاري توسعه ملي-سهامي عام-

35,964,117

35,984,117

-20000

-100000

نوردوقطعات‌ فولادي‌

 

 

    شركت شين كيش سهامي خاص

18,058,408

18,052,918

5490

46150

سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌

 

 

    بانك تجارت

2,803,500,854

2,802,454,108

1046746

1050509

نيروترانس‌

 

 

    شركت مديريت توسعه سرمايه گذاري آرمان فردا-سهام

3,936,683

3,889,277

47406

62434

نيروكلر

 

 

    شخص حقيقي

4,512,988

4,383,618

129370

 

گروه صنعتي پاكشو

 

 

    شركت سرمايه گذاري دانايان پارس-سهامي عام-

12,346,766

12,167,399

179367

9450

صنايع پتروشيمي كرمانشاه

 

 

    شركت گسترش نفت وگازپارسيان-سهامي خاص-

744,868,374

744,858,374

10000

37210

پلاسكوكار

 

 

    بانك سامان-سهامي عام-

6,213,000

6,013,000

200000

 

    شركت بيمه ملت-سهامي عام-

8,282,915

8,232,915

50000

50000

رادياتور ايران‌

 

 

    شركت بيمه ما-سهامي عام-

4,070,781

3,950,000

120781

 

كارت اعتباري ايران كيش

 

 

    شخص حقيقي

18,286,181

18,272,181

14000

 

داروسازي‌ روزدارو

 

 

    شخص حقيقي

20,651,113

20,633,469

17644

 

ليزينگ رايان‌ سايپا

 

 

    PRXسبد-كار02029--شرك02810-شركت سهامي بيمه ا

23,473,813

24,973,813

-1500000

 

سرمايه‌ گذاري‌ شاهد

 

 

    موسسه اندوخته شاهد

1,897,752,448

1,897,723,956

28492

 

سخت‌ آژند

 

 

    شركت پيشگامان عمران وتوسعه شهري استان خراسان رض

2,266,720

2,221,720

45000

 

سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌

 

 

    شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام-

343,035,265

414,194,746

-71159481

 

سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌

 

 

    شخص حقيقي

20,529,356

20,528,056

1300

 

    شركت گروه مالي بانك پارسيان-سهامي خاص-

19,153,402

19,154,402

-1000

-210180

سرمايه‌گذاري‌نيرو

 

 

    شركت اقتصادگسترقهرمان-سهامي خاص-

4,683,174

4,578,376

104798

1000

سرمايه‌گذاري‌ سپه‌

 

 

    شركت سرمايه گذاري مهر-سهامي خاص-

72,908,194

72,367,294

540900

506010

    شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد-سهامي

145,258,570

145,233,830

24740

75000

    شركت گروه راهبردمبين كوثر-سهامي خاص-

63,088,766

62,088,766

1000000

 

شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌

 

 

    شخص حقيقي

1,346,229

1,261,729

84500

25595

سرما آفرين‌

 

 

    شخص حقيقي

1,776,958

1,762,371

14587

6622

توليدمواداوليه‌داروپخش‌

 

 

    شركت سرمايه گذاري دارويي تامين-سهامي خاص-

108,618,425

108,593,425

25000

25000

ايران‌ ترانسفو

 

 

    شركت سينافرآيندنيرو-سهامي خاص-

438,880,329

443,464,353

-4584024

 

زامياد

 

 

    شركت سايپا

926,419,389

927,419,389

-1000000

-6200000

بيمه پاسارگاد

 

 

    شركت انديشه سازان بسامان ونداد-سهامي خاص-

12,230,877

11,820,877

410000

227202

بانك خاورميانه

 

 

    شركت سرمايه گذاري پارس توشه-سهامي عام-

58,529,650

58,508,650

21000

20000

داروسازي توليد دارو

 

 

    شركت سرمايه گذاري اعتلاءالبرز-سهامي عام-

1,911,408

1,896,410

14998

41800

بانك گردشگري

 

 

    شركت توسعه اميدافق گردشگري-سهامي خاص-

182,211,825

181,550,825

661000

226001

توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي

 

 

    شخص حقيقي

7,192,850

7,192,000

850

1050

زرين معدن آسيا

 

 

    شركت صنعتي ومعدني كيمياي زنجان گستران-سهامي خا

16,511,516

16,494,566

16950

2908

شركت صنايع غذايي مينو شرق

 

 

    شركت اقتصادي وخودكفايي آزادگان-سهامي خاص-

1,162,623

1,152,623

10000

 

نفت پاسارگاد

 

 

    شركت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين-س.ع

302,839,901

302,829,901

10000

 

پتروشيمي جم

 

 

    شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي

841,563,298

841,463,298

100000

 

مهندسي صنعتي روان فن آور

 

 

    شخص حقيقي

215,779

214,489

1290

 

    31Xسبد-شرك08556-شركت سرمايه گذاري ارزش آفرين

255,727

252,620

3107

18013

    شخص حقيقي

176,707

176,567

140

785

    شخص حقيقي

135,000

125,000

10000

 

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها