کد خبر : ۳۱۰۷۸۶
تاریخ انتشار : ۱۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۰
طبق آمارهای بانک مرکزی مشخص شد:
ایران اکونومیست- بر اساس آمار بانک مرکزی اعلام شده تا پایان سال ۹۷ به میزان ۳۹.۸۹۱ میلیارد ریال اوراق مشارکت دولت و شهرداری‌ها از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی ایران در بخش بازار سرمایه «اوراق مشارکت» که برای دوره یکساله ۹۷ منتشر شده در این مدت به میزان ۸۸.۵۰۰ میلیارد ریال انواع اوراق مشارکت دولت «دولتی - بودجه ای، وزرات اقتصاد، شهرداری ها «تهران، تبریز، کرج، شیراز اصفهان، اهواز، مشهد، قم و اصفهان» با مدت ۴ ساله و نرخ سود علی الحساب ۱۵، ۱۸ و ۲۰ درصد منتشر شده که ۳۹.۸۹۱ میلیارد ریال این اوراق تا به امروز از سوی سرمایه گذاران خریداری شده است.
میزان فروش اوراق دولتی
نگاهی به اطلاعات منتشر شده مشخص می‌کند در سال ۹۷، اوراق مشارکت دولت به میزان ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال منتشر شده که ۱۷.۸۴۵ میلیارد ریال آن از سوی سرمایه گذاران خریداری شده است. همچنین در این دوره مالی ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی- بودجه ای از سوی دولت برای سرمایه گذاران منتشر شد که سال ۹۷، مبلغ ۱۷.۸۴۵ میلیارد ریال از این حجم به فروش رفته و کمتر از ۳۰۰۰ میلیارد ریال از این اوراق باقی مانده است.
افزون بر این، بر اساس بررسی های ایبِنا، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بر اساس بند «ب» تبصره پنج قانون بودجه ۱۳۹۶ بر مبنای طرح های دولتی از ۲۶  اسفند ماه ۹۶ تا پایان شهریور ماه سال ۹۷ به میزان ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۵ درصد از سوی وزارت اقتصاد منتشر شده که تا انتهای سال ۹۷ به میزان ۱۷.۸۴۵ میلیارد ریال از این اوراق از سوی خریداران مورد استقبال قرار گرفت.
اوراق خریداری شده شهرداری‌ها
از سویی دیگر، جدول آماری وضعیت انتشار اوراق مشارکت در سال ۹۷ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده سهم شهرداری ها از انتشار اوراق مشارکت در این دوره مالی را ۴۲۰۰۰ میلیارد ریال نشان می‌دهد که از این حجم اوراق، تقریبا بیش از ۷۰ درصد از آن از سوی سرمایه گذران خریداری شده به گونه ای که ۲۳۰۰۰ میلیارد ریال از اوراق مشارکت در این بخش در سال ۹۷  به فروش رفته است.
سهم اوراق مشارکت شهرداری مشهد

همچنین این گزارش می‌افزاید: شهرداری مشهد بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۶ با طرح فاز ۳ خط ۲ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۶ به میزان ۴۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد منتشر کرده که تا سال ۹۷  کل این اوراق توسط سرمایه گذاران خریداری شده است.
از سویی دیگر، شهرداری مشهد بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۶ با طرح فاز ۲ خط ۳ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۶ به میزان ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد منتشر کرده که تا پایان سال ۹۷ همه این اوراق توسط سرمایه گذاران خریداری شده است.
افزون بر این بررسی اطلاعات شهرداری مشهد از سوی ایبِنا  مشخص کرد که بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ برای طرح توسعه، تعریض و بدنه سازی خیابان حر عاملی در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا پایان سال ۹۷ به میزان ۵ میلیارد ریال، این اوراق توسط سرمایه گذاران خریداری شده است و برای فاز ۳ خط ۳ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۷۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا پایان سال ۹۷ به میزان ۵ میلیارد ریال، این اوراق توسط سرمایه گذاران خریداری شده است.
فروش ۹۹ درصد از اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
این گزارش می‌افزاید: ارزیابی های ایبِنا، از این داده های اطلاعاتی نشان می هد که شهرداری اصفهان نیز در انتشار اوراق مشارکت سهم داشته است به طوری که، این شهرداری بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۶ برای طرح فاز یک خط ۲ قطار شهری در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۶ به میزان ۵۰۰۰ میلیارد ریال اوراق ۴ ساله با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد منتشر کرده که از این حجم، بیش از ۹۹ درصد آن به فروش رفته به گونه ای که در انتهای سال ۹۷ بر اساس آمارها، ۴.۹۹۹ میلیارد ریال از این اوراق مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است.
در عین حال بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۷  برای طرح فاز ۲ خط ۲ قطار شهری در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۵۰۰۰ میلیارد ریال اوراق ۴ ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که از این حجم، یک میلیارد ریال آن به فروش رفته است.
عدم استقبال از اوراق مشارکت شهرداری اهواز

همچنین این گزارش می‌افزاید: شهرداری اهواز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ برای طرح فاز یک خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۲۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای سال ۹۷ سرمایه گذاران به میزان اندک ۰.۴ میلیارد تومان از این اوراق استقبال کرده اند.
استقبال از اوراق مشارکت شهرداری قم

لازم به ذکر است، شهرداری قم بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۶ برای طرح فاز یک خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۶ به میزان ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد منتشر کرده که تا انتهای سال ۹۷ به میزان ۲.۹۹۹ میلیارد ریال از این اوراق توسط سرمایه گذاران خریداری شده است.
فروش ۱۰۰ درصدی اوراق مشارکت شهرداری تهران

افزون بر این بررسی های ایبِنا از این اطلاعات آماری نشان می‌دهد: شهرداری تهران بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۶ برای طرح تکمیل خط ۷ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۶ به میزان ۷۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد منتشر کرده که تا انتهای سال ۹۷  کل این اوراق توسط سرمایه گذاران خریداری شده است.
همچنین شهرداری تهران بر اساس بند «د» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ برای تکمیل خط  ۶ و ۷ قطار شهری در ۲۸ اسفند ماه سال ۹۷ به میزان ۱۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت با نرخ ۱۸ درصد و چهار ساله منتشر کرده که در پایان سال ۹۷ در مجموع به میزان ۰.۲ میلیارد تومان سرمایه گذاران از این اوراق استقبال کرده اند.
حجم فروش اوراق مشارکت شهرداری تبریز
افزون بر این، شهرداری تبریز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ برای تکمیل خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۶.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای سال ۹۷ سرمایه گذاران به میزان ۶ میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است.
وضعیت خرید اوراق مشارکت شهرداری کرج
ارزیابی های ایبِنا  نشان می‌دهد که شهرداری کرج بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ برای تکمیل فاز یک خط ۲ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۲.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای سال ۹۷ به میزان ۱.۸ میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است.
فروش ۳۰ میلیارد تومانی اوراق مشارکت شهرداری شیراز
این گزارش حاکی از آن است که شهرداری شیراز نیز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ برای احداث خط ۲ و تکمیل خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۶۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای سال ۹۷ سرمایه گذاران به میزان ۳۰ میلیارد تومان از این اوراق استقبال کرده اند.
 
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها