کد خبر : ۶۱۴۳۷۱
تاریخ انتشار : ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۲
در ادامه روزنامه رسمی شرکت هایی که اسحاق جهانگیری، مصطفی میرسلیم، محمد مخبر و سعید حجاریان در آن فعالیت داشته اند یا دارند در پی می آید.

ایران اکونومیست - به جز مصطفی میرسلیم که در 3 شرکت غیر خودرویی هنوز عضو هیئت مدیره است باقی مربوط به گذشته است.
نکته قابل توجه این است که میرسلیم که بیشترین مخالفت را با واردات خودرو دارد در چندین شرکت خودرویی عضو بوده است.

 

اسحاق جهانگیری و سیمان تهران

 

آگهی تصمیمات شرکت سیمان تهران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴
تاریخ نامه ثبت:
تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1389/07/21
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۶/۸۹ اسحاق جهانگیری بنمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد اتابک به نمایندگی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سید بهاء‌الدین علائی‌فرد به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مسکن و میر عبدالعلی مصطفوی‌نسب به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا و محمدعلی بخشیانی به نمایندگی از شرکت سیمان همگتان بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اختیارات مدیرعامل بشرح ۲۴ بند ضمیمه صورتجلسه تعیین گردید.
 
391
 
روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت سیمان تهران سهامی عام به شماره ثبت۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت: 1391/05/18
تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1391/06/04
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ اسحاق جهانگیری به کدملی ۳۰۷۰۹۵۷۱۳۷ بنمایندگی از بنیاد مستصعفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد اتابک به کدملی ۰۰۳۹۲۶۳۲۱۵ بنمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامحسین عرب حسنخانی به کدملی ۴۵۹۱۰۳۶۶۳۴ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ و عبدالحمید توسلیان به کدملی ۰۰۴۶۷۱۹۴۸۲ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و سید عطاء اله سیدان به کدملی ۱۸۶۰۹۶۵۷۸۴ بنمایندگی از شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد و چک ها و قراردادها تا مبلغ هشتصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و شمی اله محمدی به کدملی ۴۸۹۷۵۸۵۱۹۸ (معاون مالی ) ممهور به مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه است.
پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۸۲۱۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
 
 
 
روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت سیمان تهران سهامی عام به شماره ثبت۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
تاریخ نامه ثبت:
تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1391/06/04
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ اسحاق جهانگیری به کدملی ۳۰۷۰۹۵۷۱۳۷ بنمایندگی از بنیاد مستصعفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد اتابک به کدملی ۰۰۳۹۲۶۳۲۱۵ بنمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و غلامحسین عرب‌حسنخانی به کدملی ۴۵۹۱۰۳۶۶۳۴ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ و عبدالحمید توسلیان به کدملی ۰۰۴۶۷۱۹۴۸۲ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و سید عطاء‌اله سیدان به کدملی ۱۸۶۰۹۶۵۷۸۴ بنمایندگی از شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد و چک‌ها و قراردادها تا مبلغ هشتصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و شمی‌اله محمدی به کدملی ۴۸۹۷۵۸۵۱۹۸ (معاون مالی ) ممهور به مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه است.
 

محمد مخبر و 3 شرکت 

 

انحمن حامیان توسعه حوزه های علمیه

 

 
روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات موسسه انجمن حامیان توسعه حوزه‌های علمیه به شماره ثبت۲۹۸۶۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۳۹۳۰
تاریخ نامه ثبت: 1392/06/31
تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1392/07/16
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ابراهیم انصاریان به کدملی ۱۲۲۹۲۲۳۷۸۹ به سمت بازرس موسسه برای مدت یکسال انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان جلیل بشارتی به شماره ملی ۰۳۸۴۳۷۸۷۹۱ و مصطفی امین منصور به شماره ملی ۱۲۸۶۶۲۵۶۰۲ و ابراهیم انصاریان به شماره ملی ۱۲۲۹۲۲۳۷۸۹ و محمدرضا اعتمادیان به شماره ملی ۴۴۳۱۲۶۲۱۰۵ و سیدرضا نیری به شماره ملی ۰۴۳۹۳۹۰۲۸۱ و سعید ستاری به شماره ملی ۳۳۵۸۰۹۹۴۴۱
پ۱۷۰۲۷۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
 
 
 
روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات موسسه انجمن حامیان توسعه حوزه‌های علمیه به شماره ثبت۲۹۸۶۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۳۹۳۰
تاریخ نامه ثبت: 1392/06/31
تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1392/07/16
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدرضا اعتمادیان به کدملی ۴۴۳۱۲۶۲۱۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدرضا نیری به کدملی ۰۴۳۹۳۹۰۲۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید ستاری به کدملی ۳۳۵۸۰۹۹۴۴۱ به سمت خزانه دار و مصطفی امین منصور به کدملی ۱۲۸۶۶۲۵۶۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پ۱۷۰۲۷۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
 
 
 
روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات موسسه انجمن هبه آل محمد ص به شماره ثبت۲۹۸۶۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۳۹۳۰
تاریخ نامه ثبت: 1392/03/19
تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1392/04/08
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت امناء برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم انصاریان به شماره ملی ۱۲۲۹۲۲۳۷۸۹ و آقای عباس سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۸۸۵۹۳۵۱ و آقای محمدرضا اعتمادیان به شماره ملی ۴۴۳۱۲۶۲۱۰۵ و آقای مرتضی مقتدائی به شماره ملی ۱۲۸۵۲۵۰۴۳۵ و آقای محمود ملک دار به شماره ملی ۶۵۹۹۵۲۲۸۱۵ و آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ و آقای محمد سعیدی کیا به شماره ملی ۱۲۸۸۵۵۵۳۸۵ و آقای محمد آقانهاوندیان به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۷۸۷۴ و آقای مصطفی امین منصور به شماره ملی ۱۲۸۶۶۲۵۶۰۲ و آقای عبدالمقیم ناصحی به شماره ملی ۵۰۹۹۰۰۳۱۰۹ و آقای علی اعتمادیان به شماره ملی ۰۰۳۷۱۷۶۷۸۱ و آقای محمودرضا جمشیدی به شماره ملی ۰۳۸۲۰۱۰۶۹۸ و آقای محمد مخبر به شماره ملی ۲۰۰۱۹۷۹۲۸۲ و آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای محسن خلج به شماره ملی ۰۳۸۳۵۴۳۰۱۰ و آقای سعید ستاری به شماره ملی ۳۳۵۸۰۹۹۴۴۱ و آقای سیدرضا نیری به شماره ملی ۰۴۳۹۳۹۰۲۸۱ و آقای اکبر ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۵۳۷۳۳۱ و آقای جلیل بشارتی به شماره ملی ۰۳۸۴۳۷۸۷۹۱ و آقای حسین انواری به شماره ملی ۰۰۴۳۶۲۳۹۶۴ و آقای عبدالکریم فرحانی به شماره ملی ۱۷۵۵۳۴۷۲۶۱ و آقای مرتضی قربانی به شماره ملی ۱۲۸۶۵۲۰۴۰۱ و آقای محمود قیومی لولاچیان به شماره ملی ۰۰۳۲۲۰۹۵۲۵ و آقای محمدحسن حاج حسینی رنانی به شماره ملی ۱۲۹۰۰۷۵۳۱۱ و آقای علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و آقای اصغر عبدالهی به شماره ملی ۰۳۸۱۵۳۸۶۴۸
در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ۱۶۵۸۵۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
 
 

بانک سینا 

 
آگهی تصمیمات در شرکت بانک سینا سهامی عام بشماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
تاریخ نامه ثبت: 1389/08/12
تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1389/08/23
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۷/۵/۸۹ محمد مخبر به کدملی۲۰۰۱۹۷۹۲۸۲ به نمایندگی از شرکت بنیاد علوی بسمت رئیس هیات‌مدیره و عبدالناصر همتی به کدملی۴۰۳۰۰۷۱۱۰۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل و ایرج پورحسین‌اکبریه به کدملی۰۰۴۲۰۰۹۷۹۰ به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک سینا و سید محمد بدرطالع به کدملی۲۵۹۳۱۴۴۷۲۶ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بورس بهگزین و حمیدرضا فرتوک‌زاده به کدملی۰۰۴۵۷۰۲۹۲۶ بنمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا بسمت اعضای هیا‌ت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین و کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور بانک با دو امضا مجاز از بین امضا مدیرعامل و یکی از معاونین وی شامل معاون امور مالی یا معاون امور اعتبارات و سرمایه‌گذاری همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات‌مدیره و یکی از معاونین مدیرعامل شامل معاون امور مالی یا معاون امور اعتبارات و سرمایه‌گذاری همراه با مهر بانک معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
 
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
تاریخ نامه ثبت: 1396/04/07
تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1396/04/13
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۲۴۴۷۱/۹۵ مورخه ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مخبر با کدملی ۲۰۰۱۹۷۹۲۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا پیشرو با کدملی ۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل قربان دانیالی با کدملی ۲۷۲۲۱۰۸۹۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمدرضا ساروخانی با کدملی ۴۳۲۱۹۳۴۹۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره غلامعباس نعمت اللهی با کدملی ۲۹۹۱۳۴۰۳۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا تقدیری با کدملی ۰۰۴۰۲۵۹۴۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره، در اجرای تبصره ماده (۵۶) اساسنامه مصوب، کلیه اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی بانک (شرکت) است، به هیئت عامل تفویض نمود. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک، با ۲ امضاء مجاز از بین امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت (بانک) و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت (بانک) و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (بانک)، معتبر باشد. همچنین در اجرای مفاد مواد (۸۲) و (۸۴) اساسنامه مصوب، هیئت مدیره کلیه اختیارات موضوع ماده (۸۴) از جمله موارد ذیل را به مدیرعامل با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کرارا، تفویض نمود: نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیریهای لازم در خصوص آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد؛ تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرا آن. پ ۹۶۰۴۰۷۴۵۱۵۷۷۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
 
 

سعید حجاریان

 

 
روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت راشا تندیس پارسیان شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 451509 و شناسه ملی 14003944640
تاریخ نامه ثبت: 1400/02/19
تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1400/02/21
آگهی تغییرات شرکت راشا تندیس پارسیان با مسیولیت محدود به شماره ثبت 451509 و شناسه ملی 14003944640 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/01/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای محمدشفیعی فینی به شماره ملی 0010022007 به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره آقای محسن حجاریان کاشانی به شماره ملی 0073383351 به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است
 
 
 
روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت راشا تندیس پارسیان شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 451509 و شناسه ملی 14003944640
تاریخ نامه ثبت: 1400/02/11
تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1400/02/15
آگهی تغییرات شرکت راشا تندیس پارسیان شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 451509 و شناسه ملی 14003944640 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/01/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله ستارخان ، خیابان ستارخان ، خیابان شهید رحیم صحرایی ، پلاک 0 ، مجتمع بازار سنتی ستارخان پارسیان ، طبقه اول ، واحد 21.405 کدپستی1453744966 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. -تعداد اعضای هییت مدیره به 2 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید - آقای محمدشفیعی فینی به شماره ملی 0010022007 با پرداخت 000 000 10ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. - آقای محسن حجاریان کاشانی به شماره ملی 0073383351 با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به 000 500 21 ریال افزایش داد. -لیست شرکا بشرح ذیل قرار گرفت: -آقای محمدشفیعی فینی به شماره ملی 0010022007 دارای 000 000 10ریال سهم الشرکه آقای حسین شفیعی فینی به کد ملی 1262862779 دارای 000 500 2 ریال سهم الشرکه خانم وجیهه مرصوصی به کد ملی 0041672267 دارای 000 000 4 ریال سهم الشرکه آقای سعید حجاریان کاشانی به کد ملی 0032268440 دارای 000 500 3 ریال سهم الشرکه آقای محسن حجاریان کاشانی به کد ملی 0073383351 دارای 000 500 21ریال سهم الشرکه آقای هدایت اله منصوری به کد ملی 4579224851 دارای 000 500 10 ریال سهم الشرکه آقای جاسویر سینگ به کدفراگیر 120732722 دارای 000 500 10 ریال سهم الشرکه
 
 
 
روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت راشا تندیس پارسیان شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 451509 و شناسه ملی 14003944640
تاریخ نامه ثبت: 1400/02/11
تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1400/02/15
آگهی تغییرات شرکت راشا تندیس پارسیان با مسیولیت محدود به شماره ثبت 451509 و شناسه ملی 14003944640 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/01/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -خانم وجیهه مرصوصی به شماره ملی 0041672267 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاشرکت خارج گردید - آقای حسین شفیعی فینی به شماره ملی 1262862779 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ازاز ردیف شرکاشرکت خارج گردید - آقای سعید حجاریان کاشانی به شماره ملی 0032268440 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاشرکت خارج گردید - آقای جاسویر سینگ به کدفراگیر 120732722 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاشرکت خارج گردید آقای هدایت اله منصوری به شماره ملی 4579224851 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاشرکت خارج گردید - در نتیجه سرمایه از 000 500 62 ریال به 000 500 31 ریال کاهش و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. - لیست شرکاءوسهم الشرکه آنها پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل است - آقای محسن حجاریان کاشانی به شماره ملی 0073383351 دارای 000 500 21 ریال سهم الشرکه - آقای محمدشفیعی فینی به شماره ملی 0010022007 دارای 000 000 10 ریال سهم الشرکه
 
 

سید مصطفی آقامیرسلیم؛ عضو سابق هیئت مدیره های خودرویی و مخالف سر سخت واردات!

 

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۸۰۶۰ کدپستی ۴۶۱۶۱۹۹۹۹۳ پیرو آگهی شماره ۱۲۰۸۵/۹۲/۰۲ـ ۲۳/۴/۹۲
تاریخ نامه ثبت: 1393/02/09
تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1393/02/24
برابر مجوز شماره ۳۳۰۲۰/۴۱ـ ۲۶/۱۲/۹۲ سازمان خصوصی‎سازی دفتر نظارت و ارزیابی و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی متین خردمند بشماره ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ و آقای سیدامیرحسین ابطحی‎نائینی بشماره ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ بسمت بازرسان اصلی و علی‎البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضای هیات‎مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۵۷۳ به نمایندگی آقای میرمجید رضویان به شماره ملی ۳۸۷۳۲۹۶۶۲۴ و شرکت مهندسی برق مشانیر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۰۳۸۵ به نمایندگی آقای امیر رستگاری به شماره ملی ۰۰۳۹۳۶۹۷۴۹ و شرکت واگن پارس سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷ به نمایندگی آقای محمدعلی مهدی‎پور بشماره ملی ۳۲۵۵۷۵۳۸۸۰ و شرکت نیروگاه برق سبز بینالود سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲ به نمایندگی آقای سیدمصطفی میرسلیم بشماره ملی ۰۰۴۱۵۳۰۴۷۰ و شرکت هواپیمایی ایران ایرتور سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۶۶۴۶ به نمایندگی آقای مصطفی نمازی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۷۳۵۴۵
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ بموجب صورتجلسه هیات‎مدیره مورخه ۲۸/۷/۹۲ آقای امیر رستگاری بعنوان رئیس هیات‎مدیره و آقای میرمجید رضویان به عنوان نایب رئیس هیات‎مدیره و آقای محمدعلی مهدی‎پور بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات‎مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب مجمع رسید.
ش۱۸۱۵۳۱۰ ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
 
0
 
روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات خیریه درمانی و بهداشتی ولیعصر عج موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1365 و شناسه ملی 10100141550
تاریخ نامه ثبت: 1400/08/10
تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1400/08/12
آگهی تغییرات موسسه خیریه درمانی و بهداشتی ولیعصر عج به شماره ثبت 1365 و شناسه ملی 10100141550 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 24/07/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان سید جلال آقا میرسلیم کدملی 0038029391 ، علی پور جوادی کدملی 0042161738 ، محمد صادق احمد اخوندی کدملی 0034543643به عنوان اعضاء اصلی و آقایان یاسر پورجوادی کدملی 0062019211 و میثم پورجوادی کدملی 4723265880 به عنوان اعضای علی البدل به سمت اعضاء هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای علی پورجوادی به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل کدملی 0042161738 آقای سید جلال آقا میرسلیم بسمت رییس هییت مدیره کدملی 0038029391 آقای محمد صادق احمد اخوندی به سمت نایب رییس هییت مدیره کدملی 0034543643 آقای یاسر پورجوادی به سمت خزانه دار کدملی 0062019211 آقای میثم پور جوادی به سمت منشی کدملی 4723265880 تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور موسسه و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل به اتفاق یکی ازاعضاءهییت مدیره یا با امضای خزانه دار به اتفاق یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد
 
آگهی تغییرات شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۶۳
تاریخ نامه ثبت: 1397/05/22
تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1397/05/29
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمصطفی آقا میرسلیم به شماره ملی ۰۰۴۱۵۳۰۴۷۰ به نمایندگی شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به عنوان عضو غیرموظف ورئیس هیئت مدیره و عباس ملکی طهرانی به شماره ملی۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲ به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ به عنوان عضو غیرموظف و نایب رئیس هیئت مدیره و محمد زالی به شماره ملی ۰۰۳۶۵۰۰۶۹۰ به نمایندگی شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات ایران خودرو ـ ساپکوبه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل وکامران سپهری به شماره ملی۰۰۵۵۸۸۲۸۳۸ به نمایندگی شرکت تهیه وتوزیع قطعات ولوازم یدکی ایران خودرو ـ ایساکو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و مهدی رجبعلی به شماره ملی ۰۰۵۳۳۵۸۹۹۶ به نمایندگی شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ویا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهائی با مهر شرکت معتبر است. بموجب ماده ۵۷ اساسنامه هیئت مدیره کلیه بندهای ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پ۹۷۰۵۲۲۱۸۸۲۸۶۷۱۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
 
 
 
روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مهندسی موتور آدرینا راد نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۹۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۵۶۰۰
تاریخ نامه ثبت: 1397/04/12
تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1397/04/26
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسمعیل رزاق کریمی به شماره ملی ۱۳۷۵۵۳۸۵۳۵ و آقای سید هادی حقیقت به شماره ملی ۰۰۶۸۸۲۵۷۲۲ و آقای سید مصطفی آقامیرسلیم به شماره ملی ۰۰۴۱۵۳۰۴۷۰ به نمایندگی از صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۹۶۱۴ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ ۹۷۰۴۱۲۴۰۶۸۱۰۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
 
 
روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: 1395/09/07
تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1395/09/17
تاسیس موسسه غیر تجاری آفرینش انس درتاریخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۲۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۶۴۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: کلیه فعالیت‌های بنیاد غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع فرهنگی، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد_نمود. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان استاد نجات اللهی کوچه شهید حقیقت طلب پلاک ۳۴ طبقه ۲ کدپستی ۱۵۹۸۸۵۸۹۶۹ سرمایه موسسه: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد. مریم اسلام پناه به کدملی ۴۹۶۰۲۸۹۰۹۰ به مبلغ ۲۶۳۱۵۸۰ ریال مجید افشاری به کدملی ۰۰۴۵۶۴۹۲۲۷ به مبلغ ۲۶۳۱۵۸۰ ریال سید مصطفی آقا میرسلیم به کدملی ۰۰۴۱۵۳۰۴۷۰ به مبلغ ۲۶۳۱۵۸۰ ریال مجید بهزاد پور به کدملی ۰۴۵۲۰۷۰۳۱۷ به مبلغ ۲۶۳۱۵۸۰ ریال زهرا پیشگاهی فرد به کدملی ۱۲۸۷۶۸۹۱۹۱ به مبلغ ۲۶۳۱۵۸۰ ریال مجیدتوسلی رکن آباد به کدملی ۳۰۳۱۷۱۸۲۱۶ به مبلغ ۲۶۳۱۵۸۰ ریال ستار تیموری به کدملی ۴۰۷۲۱۷۳۰۸۸ به مبلغ ۲۶۳۱۵۸۰ ریال عبدالله جعفر علی جاسبی به کدملی ۰۰۴۳۵۴۱۹۷۶ به مبلغ ۲۶۳۱۵۸۰ ریال مرتضی چیت سازیان به کدملی ۱۲۶۲۲۴۴۱۱۰ به مبلغ ۲۶۳۱۵۸۰ ریال ضیاءالدین دانشگر نجفی تهرانی به کدملی ۴۷۲۳۶۴۵۵۰۰ به مبلغ ۲۶۳۱۵۸۰ ریال کریم زارع به کدملی ۲۲۹۳۱۶۶۶۳۵ به مبلغ ۲۶۳۱۵۸۰ ریال سید کمال سجادی به کدملی ۲۲۲۹۷۵۴۷۰۱ به مبلغ ۲۶۳۱۵۸۰ ریال محمد حسین سرورالدین آبادی به کدملی ۱۳۷۹۶۹۲۳۸۵ به مبلغ ۲۶۳۱۵۸۰ ریال مهری سویزی به کدملی ۰۶۳۹۱۹۲۶۳۷ به مبلغ ۲۶۳۱۵۸۰ ریال مسعود کنزی به کدملی ۳۸۷۳۱۸۴۶۵۶ به مبلغ ۲۶۳۱۵۸۰ ریال جلیل مالکی به کدملی ۶۵۰۹۶۶۰۸۱۴ به مبلغ ۲۶۳۱۵۸۰ ریال سعداله مرادی به کدملی ۴۹۴۹۸۱۸۶۰۰ به مبلغ ۲۶۳۱۵۸۰ ریال محمدرضا مقدم به کدملی ۰۰۵۸۰۱۷۹۹۲ به مبلغ ۲۶۳۱۵۸۰ ریال علیرضا منادی سپیدان به کدملی ۱۳۷۲۸۶۲۵۲۸ به مبلغ ۲۶۳۱۵۸۰ ریال اولین مدیران موسسه: سید کمال سجادی به کدملی ۲۲۲۹۷۵۴۷۰۱ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - محمدرضا مقدم به کدملی ۰۰۵۸۰۱۷۹۹۲ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - مرتضی چیت سازیان به کدملی ۱۲۶۲۲۴۴۱۱۰ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره - سید مصطفی آقا میرسلیم به کدملی ۰۰۴۱۵۳۰۴۷۰ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره - عبدالله جعفر علی جاسبی به کدملی ۰۰۴۳۵۴۱۹۷۶ بعنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره - مسعود کنزی به کدملی ۳۸۷۳۱۸۴۶۵۶ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره - مجیدتوسلی رکن آباد به کدملی ۳۰۳۱۷۱۸۲۱۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و خزانه دار به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار موسسه، به استناد مفاد ماده ۳۱ اساسنامه مصوب بشرح ذیل است: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد_بود. مجید افشاری به کدملی ۰۰۴۵۶۴۹۲۲۷ بعنوان بازرس اصلی و جلیل مالکی به کدملی ۶۵۰۹۶۶۰۸۱۴ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بموجب مجوز شماره ۸۷۶۲۲ مورخه ۱۰/۰۷/۹۵ وزارت کشور آگهی گردید. پ ۹۵۰۹۰۷۴۹۱۲۷۸۶۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
 
آگهی تغییرات مرور وقایع جهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 14639 و شناسه ملی 10100545813
تاریخ نامه ثبت: 1398/09/13
تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1398/09/20
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/08/1398 و مجوز به شماره 242470/98 مورخ 0905/98 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمودرضا امینی محمدآبادی به شماره ملی 1287720791 به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره(شرکا) و آقای سیدمصطفی آقا میرسلیم به شماره ملی 0041530470 به سمت نائب رییس هیأت مدیره (خارج از شرکا) و آقای حسین دهقان پوده به شماره ملی 5129792203 به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) و آقای حیدر مصلحی به شماره ملی 1198470615 به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) و آقای حمیدرضا فولادگر به شماره ملی 1280853808 به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) و خانم اسماء الحسنی امینی به شماره ملی 0082793281 به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت 5 سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و عادی با امضاء آقای محمودرضا امینی محمدآبادی همراه با مهر موسسه همچنان معتبر میباشد و اختیارات هیأت مدیره به موجب ماده 23 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ980913353905178 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
 
 
روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییراتتوسعه فناوری قوای محرکه سنگین ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۰۹۹۰
تاریخ نامه ثبت: 1395/03/12
تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1395/03/24
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و اقای سید علی جزایری با کدملی ۰۰۴۳۶۷۱۹۱۸ بعنوان مدیرتصفیه انتخاب گردید ومحل تصفیه: تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا خ پردیس دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی پ ۷ کدپستی ۱۹۹۹۱۴۳۳۴۴ می‌باشد. پ ۹۵۰۳۱۲۴۴۱۶۹۲۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
 
 
1391
 
روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات موسسه توسعه فناوری قوای محرکه سنگین ایرانیان به شماره ثبت ۲۳۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۰۹۹۰
تاریخ نامه ثبت: 1391/09/18
تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1391/09/30
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید مصطفی آقامیرسلیم به شماره ملی ۰۰۴۱۵۳۰۴۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرضا سلیمان زاده به شماره ملی ۳۷۸۱۸۹۱۸۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی جزایری به شماره ملی ۰۰۴۳۶۷۱۹۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علی جزایری بشماره ملی ۰۰۴۳۶۷۱۹۱۸ بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور موسسه با امضای مشترک مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر میباشد.
در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۰۹۷۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
 
 
منبع: سایت رسمی. یو / روزنامه رسمی
 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
ادامه >>
پرطرفدارترین ها