کد خبر : ۳۷۳۶۰۸
تاریخ انتشار : ۰۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۸
ایران اکونومیست- ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻد ﻛﺎوﻳﺎن در ﺗﺎرﻳﺦ 19 اﺳﻔﻨﺪ 1354 در زﻣﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 13 ﻫﻜﺘﺎر واﻗﻊ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 9 ﺟﺎده اﻫﻮاز - ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و در ﻣﺠﺎورت ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻮرد و ﻟﻮﻟﻪ اﻫﻮاز و ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮوه ﻣﻠﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻓﻮﻻد اﻳﺮان و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدى و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻧﺎ اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻳﺎدﺷﺪه ﺗﺄﺳﻴﺲ شد.

h

 

h

 

h

 

h

 

h

 

h

 

h

 

h

 

h

 

h

 

h

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها