در حال حاضر ۹۰ درصد از آتش‌سوزی در جنگل‌های گمارەلەنگ، دەرەوان و آسن‌آباد مریوان مهار شدە و تنها چند لکە آتش در این مناطق باقی ماندە کە برای مهار این لکەها و جلوگیری از گسترش آن تیم‌های منابع طبیعی، تیم‌های محلی، فعالان محیط زیستی در حال فعالیت و امدادرسانی هستند.
در حال حاضر ۳ بالگرد بە منظور کنترل لکەهای آتش و مهار صددرصدی آتش در مریوان حضور دارند.

 تیم‌های منابع طبیعی و فعالان محیط زیستی بە منظور مهار لکەهای آتش و جلوگیری از گسترش آن بە صورت عملیات زمینی لکەهای آتش را پایش و ۳ بالگرد از صبح امروز در حال انجام عملیات برای مهار صددرصدی آتش در این مناطق هستند.