۱۳:۳۰ - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
۱۳:۲۸ - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
۱۳:۲۷ - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
۱۳:۲۶ - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
۱۳:۱۵ - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
۱۱:۰۷ - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
۱۱:۰۵ - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
۱۱:۰۴ - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
۱۰:۵۹ - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
نگارش «مهلا» به نیمه رسید

نگارش «مهلا» به نیمه رسید

نگارش سریال ۲۰ قسمتی «مهلا» با رویکردی متفاوت نسبت به مسائل اجتماعی توسط مهدی شیرزاد نویسنده این کار به نیمه رسید.
۱۰:۵۷ - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
۱۰:۱۹ - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
۱۰:۱۸ - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
۱۰:۱۷ - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
۱۰:۱۶ - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
۱۰:۱۵ - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
۴