۱۰:۳۰ - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
۱۰:۱۴ - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
۱۰:۱۳ - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
۱۰:۰۹ - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
۱۰:۰۷ - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
۱۰:۰۵ - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
۱۵:۰۵ - يکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
۱۴:۵۹ - يکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
۱۴:۵۶ - يکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
۱۴:۴۸ - يکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
۱۳:۱۷ - يکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
تدوین نیازهای درمانی کشور تا ۱۴۰۴

تدوین نیازهای درمانی کشور تا ۱۴۰۴

معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: برای اولین بار در کشور بر اساس تخت، تخصص و تجهیزات سرمایه ‌ای و به تفکیک بیمارستان و شهرستان، سطح ‌بندی خدمات انجام شده است.
۱۳:۱۵ - يکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
۱۳:۱۴ - يکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
۱۳:۱۲ - يکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
۱۳:۱۰ - يکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
۹