لحظه ناب شکار
این تصویر مربوط به جنگل سقنقور هند و در داخل پارک ملی دره خاموش در منطقه کرالا می باشد.