عاشقان ورزش منتظر امکانات برای تمرین نمی مانند
مردم عادی در بسیاری از کشورهای دنیا توان پرداخت هزینه های ورود به باشگاه های ورزشی با امکانات لوکس را ندارد، اما این پایان راه برای ورزش کردن آنها نیست.

برای  مثال در یکی از تصاویر علاقه مندان مشت زنی را می بینیم که از یک یخچال دور انداخته شده در شهر سائوپائولو برزیل برای  تمرین استفاده می کنند.

عاشقان ورزش منتظر امکانات برای تمرین نمی مانند

عاشقان ورزش منتظر امکانات برای تمرین نمی مانند

عاشقان ورزش منتظر امکانات برای تمرین نمی مانند

عاشقان ورزش منتظر امکانات برای تمرین نمی مانند

عاشقان ورزش منتظر امکانات برای تمرین نمی مانند

عاشقان ورزش منتظر امکانات برای تمرین نمی مانند

عاشقان ورزش منتظر امکانات برای تمرین نمی مانند

عاشقان ورزش منتظر امکانات برای تمرین نمی مانند

عاشقان ورزش منتظر امکانات برای تمرین نمی مانندبیشتر ببینید: