ماموران سعودی مهربان شدند /تصاویر
پارسینه نوشت:افراد وابسته به آل سعود در شبکه های اجتماعی با انتشار تصاویری تلاش دارند تا چهره خدمتکارانه از پادشاهی سعودی به تصویر بکشند.

ماموران سعودی
ماموران سعودی

ماموران سعودی

ماموران سعودی

ماموران سعودی

ماموران سعودی