یارانه نقدی شهریور ماه امشب در حساب سرپرست خانوارها
یارانه شهریور ماه همانند ماه های گذشته به ازای هر نفر 45 هزار و 500 است که به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

در عین حال یارانه این ماه نیز همانند ماه های گذشته پس از واریز قابل برداشت خواهد بود.