نرخ بیکاری زنان روند نزولی پیدا کرده است
وحیده نگین افزود: براساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در بهار 1394، نرخ بیکاری کل کشور 10.8 درصد و نرخ بیکاری زنان 19.2درصد عنوان شده است.

وی ادامه داد: نرخ بیکاری زنان در زمستان 93 معادل 21 درصد و در بهار سال 94 معادل 19.2درصد می باشد که کاهش 1.8درصدی را نشان می دهد. علیرغم کاهش یادشده همچنان نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است.

مشاور وزیر کار در امور زنان کاهش نرخ بیکاری زنان را ناشی از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی آنان دانست و تصریح کرد: نرخ مشارکت اقتصادی ارتباط تعیین کننده با نرخ بیکاری دارد، به این صورت که هرچه نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یابد، نرخ بیکاری کاهش می یابد. نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که چه درصدی از جمعیت در سن کار، فعال(شاغل یا بیکار)می باشند.

نگین افزود: مطابق نتایج به دست آمده، در فصل بهار سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10ساله و بیشتر در کل کشور 38 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 62.9 درصد و در بین زنان 13.3درصد محاسبه شده است.

وی ادامه داد: بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حاکی از افزایش 0.9 درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه سال گذشته(بهار 1393) و 0.7 درصدی آن نسبت به فصل گذشته (زمستان 1393) است. این درحالی است که بررسی تغییرات یادشده حکایت از افزایش یک درصدی نرخ مشارکت اقتصادی زنان در مقایسه با فصل زمستان گذشته دارد و این می تواند امیدوارکننده باشد.

به گزارش ایرنا، کاهش نرخ بیکاری زنان به طور عام می تواند به دلیل افزایش فعالیت های کشاورزی باشد زیرا در فصول بهار و تابستان زنان حضور بیشتری در مناطق کشاورزی برعهده دارند.

مطابق نتایج آمارگیری نیروی کار در زمستان 93 و بهار 94 نرخ بیکاری زنان روستایی از 9.7 به 7.6 درصد کاهش یافته است. زنان روستایی در فصل بهار به طور عام در شمال ایران به شکل کارگر کشاورزی به کارگرفته می شوند و این روند تا پایان تابستان که فصل برداشت است، ادامه می یابد.

همچنین نرخ بیکاری زنان جوان 15 تا 24 ساله معادل 43.1 درصد است که حاکی از شرایط نامناسب بازار کار برای زنان جوان دارد.