زندگی مسالمت آمیز انسانها و پرندگان +تصاویر
با گسترش شهرنشینی فاصله بین زندگی انسانها و حیوانات بسیار کم شده است. 
در این میان برخی از پرندگان مکانهای خاصی را در شهر ها  برای زندگی و تخم گذاری انتخاب کرده اند.

برخی از تصاویر این نوع همزیستی را در زیر مشاهده میکنیم.