مار در یخچال
مار یک متر و نیمی در یخچالی در شهر آنتالیا.

مار در یخچال

مار در یخچال

مار در یخچال