چند ایرانی بسته حمایتی می‌گیرند؟

ایران اکونومیست، معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته حمایت غذایی در مرحله دوم طرح حمایت غذایی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغ کرد که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد. بر طبق این ابلاغیه جمعا 7،862،391 نفر و به عبارتی 3،153،995 خانوار بسته حمایت غذایی یا همان سبدکالا می‌گیرند.

متن این ابلاغیه را می‌خوانید:

هیأت وزیران در جلسه 1393.7.20 به پیشنهاد شماره 136756 مورخ 1393.7.20 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به اسثتناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساس جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بسته حمایت غذایی در مرحله دوم طرح حمایت غذایی موضوع تصویب‌نامه شماره 31136/ت 50539 ه-مورخ 1393.3.24 به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ردیف نام سازمان/نهاد تعداد خانوار تعداد افراد
1 نهادهای حمایتی 2/940/998 7/010/403
2 سایر اشخاص شناسایی شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 212/997 851/988
  جمع 3/153/995 7/862/391

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

فارس