وزیر دفاع آمریکا:
در صورت ماسک زدن مسافران خطر انتقال کرونا در هواپیما تقریبا صفر است

در صورت ماسک زدن مسافران خطر انتقال کرونا در هواپیما تقریبا صفر استاین تحقیقات نشان می‌دهد در صورت پوشیدن ماسک جراحی بدون وقفه توسط مسافران، به دلیل نحوه گردش هوا در هواپیما، میزان انتقال ویروس بسیار ناچیز خواهد بود.

محققان همچنین بر این باورند که ویروس تنها در صورتی از یک مسافر مبتلا به فردی سالم منتقل می‌شود که آنها ۵۴ ساعت بدون وقفه در کنار هم در هواپیما نشسته باشند.