پروازهای تهران - فرانکفورت ایران ایر از ۱۲ مهر از سرگرفته می شود

پروازهای تهران - فرانکفورت ایران ایر از ۱۲ مهر از سرگرفته می شود