درج نماد ۵ شرکت سرمایه­‌گذاری استانی جدید در بورس

درج نماد ۵ شرکت سرمایه­‌گذاری استانی جدید در تالار شیشه‌ای ۵ شرکت سرمایه­ گذاری استان آذربایجان غربی، اردبیل، یزد، بوشهر و کرمانشاه به عنوان نوزده تا بیست و سومین شرکت سرمایه­ گذاری استانی در بازار دوم معاملات بورس تهران درج شدند.

با موافقت هیات پذیرش، شرکت سرمایه­ گذاری استان آذربایجان غربی از ۲۵ شهریور با نماد «وساغربی» در پلاک ۵۶۷ و در گروه سرمایه­ گذاری­ ها با سرمایه ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان به عنوان نوزدهمین شرکت سرمایه­ گذاری استانی در فهرست نرخ ­های بازار دوم بورس تهران درج شد.

همچنین شرکت سرمایه­ گذاری استان اردبیل از ۲۵ شهریور با نماد «وساربیل» در پلاک ۵۶۸ و در گروه سرمایه­ گذاری­ ها با سرمایه ۶.۳ هزار میلیارد تومان به عنوان بیستمین شرکت سرمایه­ گذاری استانی در فهرست نرخ­ های بازار دوم بورس تهران درج شد.

از سویی دیگر، شرکت سرمایه­ گذاری استان یزد نیز از ۲۵ شهریور با نماد «وسیزد» به عنوان بیست و یکمین شرکت سرمایه­ گذاری استانی در پلاک ۵۶۹ و در گروه سرمایه­ گذاری­ ها با سرمایه ۵.۹ هزار میلیارد تومانی در فهرست نرخ ­های بازار دوم بورس تهران درج شد.

در این میان، شرکت سرمایه­ گذاری استان بوشهر هم از ۲۵ شهریور با نماد «وسبوشهر» به عنوان بیست و دومین شرکت سرمایه­ گذاری استانی در پلاک ۵۷۰ و در گروه سرمایه­ گذاری­ ها با سرمایه ۴.۸ هزار میلیارد تومانی در فهرست نرخ­ های بازار دوم بورس تهران درج شد.

افزون بر این، شرکت سرمایه­ گذاری استان کرمانشاه هم از ۲۵ شهریور با نماد «وسکرشا» به عنوان بیست و سومین شرکت سرمایه­ گذاری استانی در پلاک ۵۷۱ و در گروه سرمایه­ گذاری­ ها با سرمایه ۸.۵ هزار میلیارد تومانی در فهرست نرخ ­های بازار دوم بورس تهران درج شد.

 

 ایبِنا