رشد ۴۱ درصدی تولید گوشت قرمز طی یک سال

ابه گزارش روز شنبه مرکز آمار، نتایج آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ماه نشان می‌دهد که سهم تولید گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس این گزارش در این دوره ۲۱ هزار و ۴۰۰ تن گوشت گاو و گوساله تولید شده که برابر ٥٧.٧ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده است. همچنین گوشت گوسفند و بره با ۱۲ هزار و ۳۰۰ تن، بز و بزغاله با ۲ هزار و ۷۰۰ تن و سایر انواع دام با ۶۶۹ تن، به‌ترتیب ٣٣.٢ درصد، ٧.٣ درصد و ١.٨ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ١٣٩٩ با ماه مشابه سال ١٣٩٨، نشان‌دهنده افزایش ۴١ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است.

مقدار تولید گوشت در مرداد ١٣٩٩ نسبت به ماه مشابه سال ١٣٩٨ برای گوسفند و بره ۳۵ درصد، برای بز و بزغاله ٢٩ درصد، برای گاو و گوساله ۴۹درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۱۰۶درصد افزایش، و برای شتر و بچه‌شتر ۴۲درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ١٣٩٩ نسبت به تیر ۱۳۹۹ در حدود ۲.۵ درصد افزایش داشته است.

 

 

 ایرنا