بارش های کشور همچنان با کاهش هشت درصدی روبروست

امیزان بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۲ تیرماه ۳۰۷.۹ میلیمتر بود، درحالی که پارسال و در همین بازه زمانی ۳۳۵.۶ میلیمتر بارندگی ثبت شد که نشان از کاهش هشت درصدی بارش ها در حوضه های اصلی آبریز کشور دارد.

امسال و تا ۲۲ تیرماه جاری در حوضه آبریز دریای خزر ۴۳۹.۷ بارندگی ثبت شد و این درحالی است که میزان بارش های این حوضه پارسال ۵۳۰.۴ میلیمتر بود و روند کاهشی را نشان می دهد.

وضعیت بارش ها در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان نیز روند کاهشی دارد به گونه ای که تا ۲۲ تیرماه جاری در این حوضه ۴۴۱.۴ میلیمتر بارش رخ داده که پارسال میزان بارش های آن ۵۳۱.۹ بود.

میزان بارش ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه هم با کاهش همراه است، زیرا پارسال در این حوضه ۴۹۱ میلیمتر بارندگی ثبت شد و ۲۲ تیر امسال به ۳۵۴.۷ کاهش یافت.

امسال و در حوضه آبریز قره قوم هم وضعیت بارش ها کاهش دارد و میزان بارش های آن تا ۲۲ تیربه ۲۸۶.۸ میلیمتر رسیده که پارسال ۳۱۰.۲ میلیمتر بود.

حوضه های پربارش

همچنین از میان ۶ حوضه آبریز اصلی کشور، دو حوضه تا ۲۲ تیرماه با رشد بارش روبرو شده اند.

فلات مرکزی یکی از حوضه های پربارش های کشور تا ۲۲ تیر ماه جاری است به گونه ای که میزان بارش های آن به ۲۲۹.۶ میلیمتر رسیده درحالی که پارسال ۲۱۲.۱ میلیمتر بود.

میزان بارش ها در حوضه آبریز مرزی شرق نیز تا ۲۲ تیرماه درحالی به رقم ۱۴۶.۹ میلیمتر رسید که پارسال ۱۱۷.۸ میلیمتر بارندگی داشت.

 

 ایرنا