معاونت بهره برداری فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تقدیم می‌کند
رعايت تمامي دستورالعمل هاي بهداشتي در ترمینال مسافری فرودگاه بين المللي امام (ره)
{$sepehr_media_1225653_700_300}