سطح بینایی شما مثل کدام جاندار است ؟
سطح بینایی شما مثل کدام جاندار است ؟
تست بینایی رنگ
 
 
http://dl.payamneshan.com/eye.html
http://dl.payamneshan.com/eye.html

۱. رنگ جعبه‌های که با دیگر جعبه‌ها تفاوت دارد را پیدا و انتخاب کنید.
۲. شروع تست با اولین انتخاب جعبه آغاز می‌شود.
۳. ۱۵ ثانیه زمان دارید تا جعبه صحیح را انتخاب کنید.
۴. با انتخاب هر جعبه نادرست ۳ ثانیه از زمان شما کسر می‌شود.