برنامه کشت گندم به طور کامل اجرا شد

اسمعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: کشت گندم برای سال زراعی جاری از ابتدای مهر ماه آغاز و تا دهه اول دی ماه 5 میلیون و 950 هزار هکتار از این محصول در کشور کشت شده است.

وی افزود: برنامه کشت ما  برای سال زراعی جاری 6 میلیون هکتار گندم است که حدود 98 تا 99 درصد  این برنامه محقق شد.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به اینکه آمار نهایی کشت در حال جمع  آوری است و تا چند روز آینده ارائه میشود، پیش بینی می شود که سطح زیر کشت گندم از 6 میلیون هکتار عبور می کند که این به معنی آن  است که برنامه تعیین شده برای سال زراعی جاری به طور کامل اجرا شده است.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت محصول اساسی گندم در سال زراعی جاری مشابه سال گذشته بوده و 2 تا 3 درصد نیز افزایش یافته است تصریح کرد: سطح زیر کشت گندم دیم در سال جاری به شکل مشخصی از سال بیشترگذشته است، همچنین سطح زیر کشت گندم آبی نیز از سال قبل بیشتر خواهد بود. 

خودکفایی گندم مسال تکرار میشود

اسفندیاری با بیان اینکه پراکنش بارندگی در اکثر استانهای کشور مناسب بوده است اظهار داشت: در اکثر مناطق دیم سرد و گرم گندم سبز شده است و وضعیت مناسبی دارد.  

وی با بیان اینکه کل گندم مورد نظر کشور را  در سال جاری در داخل تولید میکنیم و به خودکفایی می رسیم افزود:  در استانهای دارای اقلیم گرم و خشک، کشاورزان در حال مصرف سرک و شروع مبارزه با علف هرز هستند.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه چه برآوردی از  میزان خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری دارید گفت: هنوز برای پیش بینی میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری زود است اما امیدارویم که به خودکفایی در تولید این محصول دست یابیم.

وی تاکید کرد که سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جاری 2 تا 3 درصد بیشتر از سال گذشته بوده  و میزان بارش های موثر نیز در سال جاری مناسب است.

بنابراین گزارش پیش از این عطالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران  گفته بود که سطح زیر کشت گندم 10 تا 15 درصد و بذر مصرفی این محصول در سال جاری از 45 هزار تن به 28 هزار تن کاهش یافته است.

 تسنیم