آمار چک‌های برگشتی کاهش یافت

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خاورمیانه، براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی بالغ بر ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸۴۴ هزار میلیارد ریال در مهرماه ۱۳۹۸ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱.۷ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۳۵ هـزار میلیارد ریال مبادله شد.

در مهرماه سال جاری ۵۰.۳ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشـور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۲.۱ درصد، ۱۰ درصد و ۸.۲ درصـد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنین ۶۴.۲ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۱.۶ درصد)، خراسان رضوی (۶.۵ درصد) و اصفهان (۶.۱ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

بالغ بر ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۷۴۱ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۰.۹ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۲.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد بررسی، در کل کشور ۹۱.۶ درصد از کل تعداد چک‌های مبادلـه‌ای و ۸۷.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد. در مهرماه ۱۳۹۸ در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشـی حـدود ۳۸۳ هـزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مورد بررسی در استان تهران از نظر تعداد ۹۲.۳ درصد و از نظر ارزش ۸۷.۹ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۹ درصد)، البـرز و یزد (هرکدام ۹۲.۶ درصد) و خراسان رضوی (۹۲.۲ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۵.۲ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۸۷.۸ درصد) و خراسـان شـمالی (۸۸.۵ درصـد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی، در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۱.۱ درصد)، البرز (۹۰.۹ درصد) و بوشهر (۸۹.۸ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های خراسان جنوبی (۸۰ درصد)، سیستان و بلوچستان (۸۲.۹ درصد) و هرمزگان (۸۳.۲ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

بالغ بر ۶۱۸ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۰۳ هـزار میلیارد ریال در مهرماه ۱۳۹۸ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۰.۲ درصد و ۴.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ۱۸۱ هزار فقره چک بـه ارزشـی حـدود ۵۳ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شد.

در ماه مورد بررسی، در کل کشور ۸.۴ درصد از کل تعداد چک‌های مبادلـه‌ای و ۱۲.۲ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد بررسی، در استان تهران ۷.۷ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۲.۱ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی بـه کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۴.۸ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۱۲.۲ درصد) و خراسان شمالی (۱۱.۵ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۶.۱ درصد)، البرز و یزد (هر کدام ۷.۴ درصد) و خراسان رضوی (۷.۸ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های خراسان جنـوبی (۲۰ درصد)، سیستان و بلوچستان (۱۷.۱ درصد) و هرمزگان (۱۶.۸ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۸.۹ درصد)، البرز (۹.۱ درصد) و بوشهر (۱۰.۲ درصد) کم‌ترین نسـبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

حدود ۵۹۴ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۹۷ هزار میلیارد ریال در مهرماه ۱۳۹۸ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۱ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۵ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی، در استان تهران بالغ بر ۱۷۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۹ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۳ درصد و از نظر مبلغ ۹۲.۹ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.