کمبود سرویس بهداشتی در تهران

محمود میرلوحی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران در تذکری پیش از دستور گفت: در حوادث اخیر جامعه آسیب هایی دید.

وی افزود: از مأموران می خواهم تا در صورت امکان با آرامش بیشتری با این موضوعات برخورد کنند و زودتر نحوه بروز این حوادث را تشریح کنند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: امروز روز جهانی سرویس بهداشتی است و در جهان به این موضوع به طور ویژه نگاه می شود.

میرلوحی خاطرنشان کرد: از سال گذشته به این موضوع در تهران به صورت ویژه رسیدگی شده و امروز در تهران ۹۵۰۰ چشمه سرویس بهداشتی داریم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: این روزها شاهد ارتقای فرهنگ ساخت و استفاده از سرویس های بهداشتی هستیم و قرار است عملکرد مناطق در خصوص ساخت سرویس بهداشتی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید مناطقی که در این زمینه پیش رو هستند شناسایی شوند و در حال حاضر مناطق ۱۶ و ۲۰ سردمدار هستند و بیش از ۱۵ مجموعه را اضافه کرده اند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: براساس مکان یابی های صورت گرفته باید بیش از ۱۳۵ مجموعه توالت ساخته شود و براساس نرم جهانی و استانداردهای جهانی به سطح مطلوبی برسیم.

میرلوحی گفت: سازمان زیباسازی باید در دو حوزه پل های هوایی و پله های برقی و همچنین ساخت سرویس بهداشتی اقدام کند و در این مسیر کمبودها را جبران کند.

فارس