مهلت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی فردا پایان می‌یابد

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، نادر جنتی، عنوان داشت: در راستای حمایت از فعالان اقتصادی به ویژه فعالان اقتصادی عرصه تولید، آن دسته از مودیانی که بدهی های مالیاتی خود را تا پایان مهرماه سال جاری پرداخت کنند، مودی خوش حساب تلقی شده، با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، ۱۰۰ درصد از جرایم مالیاتی قابل بخشش آنها را مورد بخشودگی قرار می‌گیرند.

وی اضافه کرد: بدیهی است به موجب بخشنامه تکمیلی که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، این سازمان، ادارات کل امور مالیاتی را مکلف کرده است چنانچه مودیان مورد نظر، نسبت به پرداخت بدهی های قطعی تا پایان مهلت تعیین شده اقدام نکنند، در زمره مودیان خوش حساب تلقی نخواهند شد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی ادامه داد: بر این اساس، در سال ۱۳۹۹، جرایم مالیاتی تحت هیچ شرایطی قابل بخشش نخواهد بود.

 

 ایرنا