بحران‌ مالی بزرگترین خطر برای تجارت جهانی است به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز ، طبق بررسیهای رهبران تجاری مجمع جهانی اقتصاد که در روز سه شنبه منتشر شد، امکان یک بحران مالی بزرگترین خطر برای تجارت جهانی است ولی تفاوت های منطقه‌ای بسیاری در مورد این خطر وجود دارد.
در آمریکای شمالی و اروپا حمله های سایبری بزرگترین خطر هستند.خطرات محیط زیستی بزرگترین نگرانی در جنوب آسیا است که با بحران آب مواجه است و در شرق آسیا و اقیانوس اطلس فجایع طبیعی بزرگترین خطر شناسایی شده اند.
 تحقیقات مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد مقامات اجرایی بحران‌های مالی را اصلی ترین خطر در 10 سال آینده می دانند و پس از آن حملات سایبری و بیکاری و نیمه بیکاری قرار دارند.
 نظرسنجی از 12897 نفر از سران تجاری 133 کشور بخشی از گزارش رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد را تشکیل می دهد که قبل از نشست ماه ژانویه داووس منتشر شد.
امیلیو گرانادوس فرانکو، سرپرست خطرات جهانی و دستور کار ژئوپلیتیکی در مجمع جهانی اقتصاد گفت:« در شرایطی که رشد اقتصاد جهان شکننده است ،رهبران تجاری عمیقا نگران شرایط مالی دولت هایشان هستند».
« در این بین، تهدیدهای سایبری با توجه به سیر تکامل سریع و قابلیت بسیار مخربشان، خطری جدی هستند».