برگزاری کمیته خوشرویی در مدیریت درمان تامین اجتماعی اصفهان

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر علی اعتصام پور مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان با بیان اینکه یکی از اهداف مدیریت درمان برای سال 98 ایجاد نهضت خوشرویی است، اظهار داشت: خوشرویی یک فرهنگ است و مقدماتی دارد که باید در قالب گفتگو و خرد جمعی صورت پذیرد.
وی گفت: اگر نگاه ها را عوض نکنیم در رسیدن به اهدافمان هیچ سودی حاصل نمی شود و این نهضت خوشرویی به یک فرآیند شکست خورده تبدیل خواهد شد.
وی افزود: خوشرویی می تواند یک حرکت جدید در مجموعه بوجود آورد و اولین نکته خوشرویی پذیرش غیر است.
مجید موید دبیر کمیته خوشرویی نیز در ادامه این جلسه پیرامون فعالیتهای مدیریت درمان خراسان رضوی و نظام نامه خوشرویی آن مدیریت توضیحاتی ارائه کرد.