مدیر کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:
کاهش فرار مالیاتی با دسترسی به اطلاعات مودیان

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بیگدلی، مدیر کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری، یکی از راه های دستیابی به توسعه‏ اقتصادی را هوشمند سازی نظام مالیاتی برشمرد.
بیگدلی افزود: پایانه های فروشگاهی و ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم از ظرفیت های مهم نظام مالیاتی برای دستیابی به ریز داده های مربوط به فعالیت اقتصادی در کشور می باشند.
وی هم چنین، فرارمالیاتی را مهمترین چالش نظام مالیاتی دانست و گفت: حذف فرار مالیاتی موجب عدالت مالیاتی، تحقق کامل درآمدهای مالیاتی و به تبع آن تامین هزینه های جاری و عمرانی و رشد و توسعه همه جانبه کشور می شود.
مدیر کل امور مالیاتی چهار محال و بختیاری در خاتمه با تاکید بر لزوم مبارزه جدی با فراریان مالیاتی و مجرمین اقتصادی، افزود: برای اینکه بتوانیم با فرار مالیاتی مقابله کنیم باید اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت‏های اقتصادی افراد داشته باشیم.