با رأی مجلس؛
حکام ضمانت تبعی در لایحه تجارت تعیین شد

حکام ضمانت تبعی در لایحه تجارت تعیین شدبه گزارش باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس  در جلسه علنی امروز مجلس موارد ۲۷۴ تا ۲۸۰ لایحه تجارت را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۲۷۴ لایحه تجارت، ضمانت بر دو قسم است. ضمانت تبعی و ضمانت مستقل.

بر اساس ماده ۲۷۵ این لایحه در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به طور مستقل مسئول ایفای دین واحدی باشند بستانکار می‌تواند برای وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از مسئولان رجوع کند. مگر این که مطابق قانون یا قرارداد مکلف شده باشد در ابتدا به یکی از مسئولان مراجعه و در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع کند.

بر اساس ماده ۲۷۶ لایحه تجارت، ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تأدیه (پرداخت) نیست. حتی اگر به سببی مانند فوت دین اصلی حال شود. ضامن حال از این حکم مستثنی است.

بر اساس ماده ۲۷۷ این لایحه اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلی باشد رعایت آن شرط نسبت به ضامن الزامی است.

بر اساس ماده ۲۷۸ لایحه تجارت، چنانچه تمام یا بخشی از دین اصلی به هر نحو ساقط شود ضامن نیز حسب مورد نسبت به تمام دین یا بخش ساقط شده از مسئولیت بری می‌شود.

بر اساس ماده ۲۸۰ لایحه تجارت، ضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

ماده ۲۷۹ این لایحه برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون قضایی ارجاع شد.