روزهای داغ بورس در تابستان

به گزارش ایبِنا، ارزش بازار بورس در پایان تیر ماه ۹۸ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به میزان ۵.۱۸۱.۶۸۸ میلیارد ریال برابر با ۱۲۲ درصد افزایش یافت و از ۴.۲۵۰.۸۰۱ میلیارد ریال به ۹.۴۳۲.۴۸۹ میلیارد ریال رسید.
طی ۲۲ روز کاری تیرماه ۹۸، ارزش معاملات در مقایسه با پایان خرداد ۹۸، معادل ۳ درصد افزایش یافت و از ۲۶۷.۴۶۳ میلیارد ریال به ۲۷۴.۶۹۵ میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از ۸۳.۱۰۸ میلیون سهم به ۷۰.۰۱۴ میلیون سهم معادل ۱۶ درصد کاهش یافت.
حجم و ارزش معاملات
 بر اساس این گزارش، از ابتدای سال ۹۸ تاکنون، متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات بازارسهام (اول و دوم) به ترتیب برابر با ۳۲۳.۱۲۴ میلیون سهم و ۹۰۹.۴۱۴ میلیارد ریال بوده است. از سویی دیگر بررسی های ایبِنا مشخص کرد که در تیر ماه ۹۸، دفعات معاملات سهام برابر با ۲۵ درصد در مقایسه با پایان خرداد ۹۸ افزایش یافت و از ۶.۱۱۴.۳۶۱ هزار دفعه به ۷.۶۴۲.۸۷۶ هزار دفعه بالغ شد.
در همین حال، شاخص بورس در پایان تیرماه ۹۸ در مقایسه با خرداد ۹۸، به میزان ۱۸.۱۷۷ واحد برابر با ۸ درصد افزایش یافت و از ۲۳۴.۸۷۹ واحد به ۲۵۳.۰۵۷ واحد رسید. همچنین ارزش بازار در پایان تیر ماه ۹۸ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به میزان ۵.۱۸۱.۶۸۸ میلیارد ریال برابر با ۱۲۲ درصد افزایش یافت و از ۴.۲۵۰.۸۰۱ میلیارد ریال به ۹.۴۳۲.۴۸۹ میلیارد ریال رسید.
گردش معاملات
به گزار ش ایبِنا، آمارهای منتشر شده نشان می دهد که درصد گردش معاملات از ابتدای سال تا پایان تیر ماه ۹۸، به رقم ۱۱ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۱۱۹ درصد افزایش داشته است.
این گزارش حاکی است که میزان سود نقدی تقسیم شده بین سهامداران در تیر ماه ۹۸ به رقم ۵۰۲.۹۴۰ میلیارد ریال،   میزان بازده کل بورس از ابتدای سال تا کنون ۴۱ درصد و نسبت قیمت به درآمد ۱۲ ماه گذشته، به رقم ۵۴ . ۶ رسید.
رشد ۷ درصدی شاخص کل
افزون بر این، در پایان معاملات تیرماه ۹۸، شاخص کل نسبت به خرداد ماه، ۷.۷۳ درصد افزایش را نشان می دهد به طوری که شاخص کل با ۱۸۱۶۴ واحد افزایش نسبت به خرداد ۹۸، به رقم ۲۵۳.۰۴۴ واحد رسید.
بازار اول و دوم
در مقابل، شاخص بازار اول با ۱۲۰۰۳ واحد افزایش به رقم ۱۸۶.۵۲۲ واحد و شاخص بازار دوم با ۴۲.۲۹۱ واحد افزایش عدد ۵۰۲.۹۵۳ واحد را تجربه کرد و به ترتیب با ۶.۸۸ درصد و ۹.۱۸ درصد افزایش نسبت به ماه قبل مواجه شدند.
همچنین شاخص کل هم وزن با ۴.۰۹۷ واحد افزایش روبرو شد و به رقم ۶۰.۳۵۹ واحد رسید و با ۷.۲۸ درصد افزایش نسبت به ماه قبل همراه شد. ارزیابی اطلاعات توسط ایبِنا نشان می دهد که در اولین ماه از تابستان۹۸، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۲۷۴.۷۲۰ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به خرداد ۳.۹۸ درصد افزایش یافته است.
در ضمن تعداد ۷۰.۰۱۹ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۷ میلیون و ۶۴۳ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۱۶ درصد کاهش و ۲۵ درصد افزایش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد. این درحالی است که تعداد ۱.۶۳۲ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل ۱۷.۰۸۹ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت به ترتیب با ۵۸ درصد و ۴۹ درصد افزایش نسبت به ماه  گذشته همراه شد.
بازار بدهی
افزون بر این، در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد ۲۳ میلیون و ۶۴ هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل ۲۳.۱۸۶ میلیارد ریال معامله شد و به ترتیب ۱۱۱ درصد و ۱۲۶ درصد افزایش نسبت به خرداد ماه داشته است. همچنین در بازار مشتقه، تعداد ۷۶ میلیون و ۳۸۶  هزار قرارداد به ارزش ۲۶۶ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب  با ۱۰۰ درصد و ۷۸ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته همراه شد.