با حفظ سیاست تامين نیاز داخلی رخ داد
پيش بيني ١٢ ميليون تن توليد گندله در سال ٩٨
سیاست فروش و کاهش بهای تمام شده و عرضه ارز
همچنین گل گهر اعلام کرده که نرخ فروش محصولات کنسانتره و گندله برای فروش های داخلی بر اساس ضرایب تعیین شده قیمت شمش فولادخوزستان در دوره های 3 ماهه تعیین می شود. نرخ فروش کنسانتره صادراتی و گندله ریز دانه در مزایده های عمومی برگزار شده کشف می شود.
در رابطه با سیاست فروش محصولات شرکت اعلام کرده است که در وهله اول هدف اين شرکت کسب سود و ايجاد ارزش افزوده بیشتر در فروش محصولات تولیدي خود است . از این رو با مقايسه ارزش افزوده در فروش داخلي و صادراتي اهداف شرکت در اين خصوص مشخص شده وسیاست گذاري فروش ،تامین مواد اولیه شرکت هاي فولادی داخلي است . با توجه به تعهدات ارزي اين شرکت در رابطه با واردات ماشین آلات تولیدي خطوط گندله و پروژه ها با در نظر گرفتن محدوديت هاي ناشي از اعمال تحريم ها برای ارسال و حواله کردن مبلغ اين تجهیزات و ماشین آلات ، شرکت طي در خواست کتبي از مشتريان خارجي خود تقاضا مي کند وجوه حاصل از فروش رابه حساب تامین کنندگان تجهیزات در خارج از کشور واريز ومستندات پرداخت رابه شرکت ارائه کنند.پس از اخذ تايیديه مبني بردريافت وجوه تامین کنندگان ، پروسه تحويل محصوالت شرکت انجام مي شود. در ضمن اعمال اين رويه باعث صرفه جويي در هزينه علت اعمال نرخ رسمي بانک مرکزي وجلوگیري از هزينه هاي کارمزد اضافي صرافي وساير هزينه هاي جانبي می شود و در نتیجه موجب کاهش بهاي تمام شده پروژه ها وبهاي تمام شده محصولات تولیدي مي شود . در حال حاضر براساس دستورالعمل بانک مرکزي مقرر شده که وجوه حاصل از صادرات در سامانه نیما يا بازار ثانويه ثبت وعرضه شود وبا توجه به توضیحات مزبور به دلیل اينكه تعهدات ارزي اين شرکت قبل از تصويب اين قانون است از این رو تاکنون اين مبالغ صرف اين تعهدات شده ودر صورت مازاد بودن آن ،شرکت موظف است ظرف مهلت تعیین شده درقانون ، از طريق اين دستور العمل اقدام کند. پس از تمام تعهدات ارزي ذکر شده ،ارز حاصل از صادرات محصولات اين شرکت در سامانه نیما وبا نرخي که در اين سامانه مشخص مي شود ، عرضه خواهد شد.