کسب رتبه 22 توسط پست‌بانک‌ایران درتحقق خدمات دولت الکترونیک

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه اجرائی شورای فناوری اطلاعات کشور، گزارش پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی سازمان‌ها و دستگاه‌های کشور را منتشر کردند که در این گزارش پست بانک ایران توانسته است در رتبه ۲۲ سازمان‌های کشور قرار گیرد.
بنابراین گزارش: پست بانک ایران در زمینه ارائه خدمات نظام پرداخت و دریافت بر اساس آخرین خدمات معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ریالی و ارزی توانسته است امتیاز ۸۲.۱۸ را کسب کند و درخصوص ارائه خدمات تسهیلات و تعهدات بانکی نیز بر اساس آخرین خدمات معرفی شده از سوی بانک مرکزی به صورت ریالی و ارزی امتیاز ۷۹.۱۲ و در بخش ارائه تمامی خدمات بانکی ریالی و ارزی مصوب بانک مرکزی در باجه‌های شهری و روستائی نیز امتیاز ۸۳.۱۸ را به خود اختصاص داده است.
این گزارش می افزاید: پست بانک ایران با توجه به اینکه بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه این وزارت خانه می‌باشد در ارزیابی‌ها امتیاز ۷۸.۲۳ را کسب کرده است. این درحالی است که پست بانک ایران درخصوص عاملیت فروش و ارائه محصولات و خدمات اشخاص حقوقی به روستائیان ۷۴.۳۵ درصد از هدف را محقق کرده است.
همچینن پست بانک ایران در زمینه مراحل ارزیابی و مدل بلوغ خدمات الکترونیکی در پنجمین ارزیابی دستگاه‌ها درحوزه دولت الکترونیک در بخش‌های حضور در وب ۶۹.۳۹، تعاملی ۸۶.۷۵، تراکنشی۹۳.۷۴، یکپارچگی ۸۹.۲۷ و مشارکتی ۳۶.۵ درصد از اهداف را محقق کرده و برهمین اساس با امتیاز کل ۷۹.۴۱ در جایگاه بیست‌و‌دوم پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها قرار گرفته است.