رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد؛
6 تدبیر بانک مرکزی برای خنثی کردن فشارهای اقتصادی آمریکا

۶ برنامه بانک مرکزی برای اقتصاد

ایران اکونومیست- در یادداشت همتی آمده است: بانک مرکزی قبلا تدابیر لازم برای مقابله و خنثی کردن فشارهای اقتصادی آمریکا ، اتخاذ، و آرایش متناسب را ، با هدف کنترل بازار ارز و مهار تورم ، گرفته است و برنامه های زیر را پی میگیرد: 

1.تلاش برای حفظ وتقویت ثبات نسبی بازار ارز، از طریق عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی و تقویت و ارتقای عملکرد سامانه نیما وتأمین تراز ارزی کشور. 

2.تنظیم سیاستهای ارزی برای رشد صادرات غیر نفتی و برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور. 

٣.تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری در اجرای سیاست دولت در حمایت ازاقشار آسیب پذیر 

4.فعال سازی عملیات بازار باز باهدف کنترل نرخ اوراق و کمک به دولت در انتشار اوراق خزانه. 

5.تأمین نقدینگی و سرمایه درگردش برای حفظ و رونق تولید از طریق نظام بانکی ، در چارچوب برنامه های طراحی شده برای کنترل رشد نقدینگی. 

6. برقراری مکانیسم مالی با کشورهای همسایه و دوست وایجاد تعامل بین وزارت صمت وگمرک با بانک مرکزی به منظور واردات ازطریق تهاتر.