تصاویر: تیبا از وسط نصف شد

تصاویر: تیبا از وسط نصف شد، ٢ نفر کشته شدند

 

تصاویر: تیبا از وسط نصف شد، ٢ نفر کشته شدند

 

تصاویر: تیبا از وسط نصف شد، ٢ نفر کشته شدند

 

تصاویر: تیبا از وسط نصف شد، ٢ نفر کشته شدند

 

تصاویر: تیبا از وسط نصف شد، ٢ نفر کشته شدند