امکان پرداخت مالیات با اوراق اسناد خزانه فراهم شد

امکان پرداخت مالیات با اوراق اسناد خزانه فراهم شد

ایران اکونومیست - نمایندگان در جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه 1398 کل کشور، بند الحاقی 1 تبصره 8 این لایحه را بررسی و تصویب نهایی کردند.
نمایندگان در این بند مقرر کردند: در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند؛ تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.
نمایندگان همچنین تصویب کردند: در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امورمالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی نیز معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
نمایندگان همچنین بند الحاقی 2 تبصره 8 این لایحه را حذف کردند؛ در این بند وزارت راه و شهرسازی مکلف شده بود معادل 10 هزار میلیارد ریال از املاک مسکونی متعلق به خود در محدوده شهر تهران را برای کمک به تامین منابع مورد نیاز دانشگاههای تهران و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران(شهردانش) به صورت بلاعوض در اختیار این دانشگاهها قرار دهد و اسناد آن را منتقل کند.