نقش فرهنگ در نظام مالیاتی

ایران اکونومیست- به گزارش رسانه مالیاتی ایران؛ مالیات یکی از مهمترین منابع درآمد دولت پس از درآمدهای نفتی به شمار می رود و به همین دلیل اهمیت بسیار زیادی دارد که عموم مردم در مورد پرداخت مالیات متقاعد شوند. چرا که تنها از طریق پرداخت مالیات است که منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور حفظ می¬شود. به همین دلیل ارتقای فرهنگ مالیاتی به یکی از اولویت های اساسی نظام اقتصادی بدل شده است.
در فرآیند وصول مالیات همواره مالیات دهندگان به عنوان یکی از ارکان تاثیر گذار برنظام مالیاتی کشور مطرح هستند ، از این رو ترغیب آنان به تمکین داوطلبانه همواره یکی از دغدغه های سازمان امور مالیاتی و نیز شرط موفقیت آن به حساب می آید ، از این رو جلب همکاری و تعامل آنان مستلزم وجود فرهنگ مالیاتی کارا و مناسب است.
بنابر تعاریف رایج، فرهنگ مالیاتی به مجموعه ای شامل عرف ها، عادت ها، سنت ها، دیدگاه ها و باورهای عمومی نسبت به موضوع مالیات اطلاق می شود و به خودی خود بار معنایی مثبت یا منفی ندارد. ولی فرهنگ مالیاتی مطلوب که هدف غایی نظام اقتصادی محسوب می شود، به این معناست که مالیات دهندگان بپذیرند که باید سهم خود را در هزینه های اجتماعی بپردازند و با میل و رغبت به این کار مبادرت ورزند.
فرهنگ مالیاتی عامل مهمی است برای موفقیت نظام مالیاتی و جهت گیری های سازمانی ، چرا که بر مردم و گروه هایی که با این نظام درارتباطند ، اثر مستقیم می گذارد . اگر چه ضروریست به منظور سرمایه گذاری برای ارائه رفاه و خدمات بیشتر به مردم درآمدها افزایش یابد ، اما اکثر دولت ها در بسیاری از کشورها با مشکل کمبود درآمدها مواجه هستند که بهترین و پاک ترین راه تامین کمبود بودجه مالیات است.
ارزش ها و تمایلات مردم یک جامعه یا یک سازمان ، چه منفی و چه مثبت ، نسبت به سیستم مالیاتی بخشی از فرهنگ مالیاتی را تشکیل می دهد . برای نمونه برخی ممکن است اعتقاد داشته باشند که پرداخت مالیات مسئولیتی است که باید با میل و رضایت بپذیرند ، در حالی که برخی دیگر چنین باور داشته باشند که فریب دادن سیستم مالیاتی اهمیتی ندارد که این باورها ، اوضاع و شرایط مختلفی را در یک سیستم مالیاتی ایجاد می کند . باورها و گرایشات مثبت نسبت به نظام مالیاتی می تواند نتایج مثبتی را به وجود آورد .
در خاتمه این که فرهنگ سازی مالیاتی فرایندی همه جانبه، دائمی وپویا است که مستلزم تلاش و همکاری تمامی سازمان ونهادهای دولتی ومردمی است . بنابراین به منظور افزایش سطح تمکین مالیاتی باید مقبولیت عامه نسبت به مفهوم مالیات یعنی باور و اعتقاد عمومی نسبت به مالیات را ایجاد و گسترش داد. همچنین لازم است اطلاع‌رسانی درست و مداوم و جلب حمایت عمومی توسط نظام مالیاتی صورت گیرد تا به تمکین مالیاتی که از جمله اهداف تمام سیستم‌های مالیاتی در دنیاست دست پیدا کرد .