دانستنی‌های سربازی
چگونه پس از فارغ التحصیلی سرباز امریه شویم؟

به گزارش ایران اکونومیست، مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، آن دسته از مشمولانی که تقاضای خدمت در سازمان‌های مختلف در قالب امریه را دارند، پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه باید در مهلت یک ساله‌ای که در اختیار دارند درخواست خود را به سازمان مربوطه ارائه دهند.

اگر سازمان مربوطه با درخواست آنها موافقت کرد، حداقل باید دو ماه قبل از پایان مهلت ۱ ساله خود را معرفی و متناسب با تاریخ پذیرش امریه، درخواست اعزام خود را از طریق دفتر پلیس + ۱۰ ثبت کنند.