تصاویر رویترز از نفت‌کش ایرانی که در آب‌های چین آتش گرفت