وزارت اقتصاد دلایل افزایش تعداد و نرخ بیکاران را اعلام کرد
به گزارش ایران اکونومیست؛ در این گزارش با عنوان "بررسی وضعیت بازار کار در زمستان ۱۳۹۵" آمده است: آمارهای مربوط به ساختار نیروی کار، مبنایی برای ارزیابی و تحلیل سیاست‌های اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود. در این گزارش به بررسی مهمترین شاخص‌های مرتبط با بازار کار در زمستان ۱۳۹۵ و مقایسه آن با پاییز ۱۳۹۵ و زمستان سال ۱۳۹۴ پرداخته می‌شود.
 
بر اساس نتایج آخرین طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در زمستان ۱۳۹۵، جمعیت فعال (عرضه نیروی کار) به حدود ۲۵,۵ میلیون نفر و جمعیت شاغل (تقاضای نیروی کار) به حدود ۲۲.۳ میلیون نفر رسیده است. آمار و اطلاعات مذکور در مقایسه با زمستان ۱۳۹۴ در خصوص جمعیت فعال ۱۰۷۸ هزار نفر و جمعیت شاغل ۷۶۶ هزار نفر افزایش را نشان می‌دهد.
 
این امر بدان معناست که با وجود افزایش قابل ملاحظه ۷۶۶ هزار فرصت شغلی طی یک سال گذشته، به ‌دلیل آنکه تحت تأثیر افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، میزان افزایش در عرضه نیروی کار بیشتر از میزان افزایش در تقاضای آن بوده، لذا جمعیت بیکار و نیز نرخ بیکاری افزایش یافته است؛ به طوریکه نرخ بیکاری به ۱۲,۵ درصد رسیده که نسبت به فصل مشابه در سال قبل، ۰.۷ و نسبت به فصل قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است.
 
در زمستان ۱۳۹۵، نرخ مشارکت اقتصادی در گروه سنی ۱۰ ساله و بیشتر ۳۸,۹ درصد بوده است که در مقایسه با زمستان ۱۳۹۴ حدود ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته‌ است. این افزایش در نرخ مشارکت اقتصادی، در همه گروه‌ها (زنان، مردان، شهری و روستایی) بروز کرده است.
 
نرخ بیکاری جوانان (۲۴-۱۵ سال) در زمستان ۱۳۹۵ به ۲۸,۱ درصد رسیده که نسبت به فصل مشابه در سال قبل و فصل قبل کاهش یافته است که نشانگر امید در بهبود وضعیت اشتغال برای جوانان است.