اگر تورم مهار نمی شد سرنوشت ونزوئلا در انتظار ایرانیان بود
اثر مستقیم کاهش نرخ تورم، جلوگیری از غیرقابل پیش بینی شدن آینده اقتصاد است که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، تولید و اشتغال و بازگشت سرمایه و سود امیدوار می کند.
شاید در نگاه عموم مردم، منظور از مهار تورم، کاهش قیمت کالاهای اساسی و ارزاق عمومی باشد اما در علم اقتصاد، مهار افزایش سطح عمومی قیمت هاست یعنی اینکه افزایش قیمت کالاها با شیب کندتری افزایش یابد به شکلی که چندان در زندگی مردم ملموس نباشد.

افزایش قیمت کالاهای اساسی در دهه 70 و نیز اوایل دهه 90 بر هیچ کس پوشیده نیست به شکلی که تورم های افسار گسیخته ای در اقتصاد ایران ثبت کرد؛ با این حال تورمی که در دولت دهم ثبت شد، در نوع خود بی نظیر بود زیرا سرعت رشد تورم در کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بیش از میانگین نرخ تورم کل بود.

سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: بین سال های 90 تا 92 متوسط قیمت ها 100 درصد افزایش یافت که بسیار عجیب است؛ در سال 90 شاخص نرخ تورم عدد 100 بود اما در سال 91 به 176 و در سال 92 به 203 رسید یعنی در این سه سال سطح عمومی قیمت ها 100 درصد افزایش یافت.

به گفته لیلاز، این در حالی است که سطح عمومی قیمت ها در بازه زمانی 93 تا 95 بیش از 25 درصد از عدد 203 افزایش نیافته است که اثر خود را بر قدرت خرید طبقه کارگر می گذارد.
صادق الحسینی کارشناس اقتصادی نیز درباره اهمیت کاهش نرخ تورم به ایرنا چنین گفته است: میانگین نرخ تورم در سال 1392 حدود 34 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه حدود 42 درصد بود؛ کشور در سال یاد شده، عمیق ترین رکود و یکی از بالاترین نرخ های تورم خود را تجربه کرد.
به عقیده وی، سطح درآمدی خانوارهای شهری در سال 1392 کاهش یافت و به اندازه سال 1380 رسید یعنی اینکه 12 سال به عقب برگشت؛ سطح درآمدی خانوارهای روستایی نیز در سال 92 به اندازه سال 1375 شد یعنی 17 سال عقبگرد داشته است.

وی، ریشه این تورم بالا و رکود عمیق، به سیاست های مالی و پولی نادرست، مدیریت غلط اقتصادی و سیاست های پوپولیستی دولت دهم بر می گردد که با نابود کردن تولید داخلی و افزایش پایه پولی منجر به تجربه یک دوره تورم رکودی شد و تحریم ها نیز به دامنه مشکلات افزود.
اما اینکه اگر تورم با همان آهنگ دوران دولت دهم در اقتصاد ایران تداوم می یافت، چه بر سر سفره ایرانیان روی می داد، پرسشی است که بانک مرکزی در یک بررسی کارشناسی آن را مورد تحلیل قرار داده است.

** گوشت گوسفند
بنابر آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر کیلو گوشت گوسفند طی سال های 1388 تا 1391، تقریبا 2 برابر شده اما این روند افزایشی، در سال های 1392 تا 1395 کنترل و 1.6 برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در سال 1388 برابر 96 هزار و 540 ریال (9654 تومان) بود که این رقم در سال 1391 به 188 هزار و 750 ریال (18875 تومان) رسید.
اگر قیمت گوشت گوسفند با همین روند افزایش می یافت، در سال 1395 به368 هزار و 990 ریال (36899 تومان) می رسید. اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در این سال به در محدوده 315 هزار و 300 ریال ( 31530 تومان) متوقف شود.

** گوشت گاو
میانگین قیمت هر کیلو گوشت گاو طی سال های 1388 تا 1391 بیش از 2 برابر شده است. اما این روند افزایشی، در سال های 1392 تا 1395 کنترل و کمی بیش از 1.6 برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو گوشت گاو در سال 1388 برابر 82 هزار و 470 ریال (8247 تومان) بود که این رقم در سال 1391 به 191 هزار و 60 ریال (19106 تومان) رسیده است.
اگر قیمت گوشت گاو با همین روند افزایش می یافت در سال 1395 به 442هزار و 680 ریال (44268 تومان) می رسید اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو گوشت گاو در سال 1395، در محدوده 315 هزار و 970 ریال (31597 تومان) متوقف شود.

** گوشت مرغ
میانگین قیمت هر کیلو گوشت مرغ در سال های 1388 تا 1391 به طور تقریبی 2.5 برابر شده اما این روند افزایشی، طی سال های 1392 تا 1395 کنترل و 1.3 برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو گوشت مرغ در سال 1388 به میزان 25 هزار و 450 ریال (2545 تومان) بود که این رقم در سال 1391 به 52 هزار ریال (5200 تومان)رسید.
اگر قیمت گوشت مرغ با همین روند افزایش می یافت در سال 1395 به هر کیلو 106 هزار و 240 ریال (10624 تومان) می رسید اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو گوشت مرغ در سال 1395، در محدوده 69 هزار و 730 ریال (6973 تومان)متوقف شود.

** روغن نباتی جامد
میانگین قیمت هر کیلو روغن نباتی جامد طی سال های 1388 تا 1391، بیش از 3 برابر شده اما این روند روند افزایشی، در سال های 1392 تا 1395 کنترل و کمی بیش از 1.5 برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو روغن نباتی جامد در سال 1388 برابر9760 ریال (976 تومان) بود که این رقم در سال 1391 به 31 هزار و 350 ریال (3135 تومان) رسیده است.
اگر قیمت روغن نباتی جامد با همین روند افزایش می یافت در سال 1395 به 100 هزار و 670 ریال (10067 تومان) می رسید اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو روغن نباتی جامد در سال 1395، در محدوده 52 هزار و 740 ریال (5274 تومان) متوقف شود.

**روغن نباتی مایع
بنابر آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر لیتر روغن نباتی مایع طی سال های 1388 تا 1391، بیش از 2.5 برابر شده اما این روند افزایشی، طی سال های 1392 تا 1395 کنترل و کمی بیش از 1.5 برابر افزایش داشته است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر لیتر روغن نباتی مایع در سال 1388 به میزان 13 هزار و 350 ریال (1335 تومان) بود که این رقم در سال 1391 به محدوده 35 هزار و 410 ریال (3541 تومان) رسیده است. اگر قیمت روغن نباتی مایع با همین روند افزایش می یافت در سال 1395 به 93 هزار و 960 ریال (9396 تومان) می رسید. اما مهار تورم باعث شده است که میانگین قیمت هر لیتر روغن نباتی مایع در سال 1395 در محدوده 57 هزار و 870 ریال (5787 تومان) متوقف شود.

**قند
بنابر آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر کیلو قند طی سال های 1388 تا 1391نزدیک به 3 برابر شده اما این روند افزایشی، در دوره سال های 1392 تا 1395 کنترل و حدود 2 برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو قند در سال 1388 به میزان 6750 ریال (675 تومان) بوده که این رقم در سال 1391 به 19 هزار و 100 ریال (1910 تومان) رسیده است.
اگر قیمت قند با همین روند افزایش می یافت، در سال 1395 به 54 هزار و 60 ریال (5406 تومان) می رسید اما مهار تورم باعث شده است که میانگین قیمت هر کیلو قند در سال 1395 در محدوده 39 هزار و 50 ریال (3905 تومان) متوقف شود.

**شکر
همچنین میانگین قیمت هر کیلو شکر طی سال های 1388 تا 1391نزدیک به 4 برابر شده اما این روند افزایشی، طی سال های 1392 تا 1395 کنترل و حدود 2 برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو شکر در سال 1388 به میزان 3940 ریال (394 تومان) بوده که این رقم در سال 1391 به عدد 15 هزار و 410 ریال (1541 تومان) رسیده است.
اگر قیمت شکر با همین روند افزایش می یافت در سال 1395 به رقم 60 هزار و 290 ریال (6029 تومان) می رسید. اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو شکر در سال 1395، در محدوده 33 هزار و 100 ریال (3310 تومان) متوقف شود.

** چای خشک خارجی
بنابر آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر کیلو چای خشک خارجی در سال های 1388تا 1391، بیش از 2 برابر شده اما این روند افزایشی، طی سال های 1392 تا 1395 کنترل و کمتر از 2 برابر بوده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو چای خشک خارجی در سال 1388 به میزان 40 هزار و 300 ریال (4030 تومان) بوده که این رقم در سال 1391 به 91 هزار و 460 ریال(9146 تومان) رسیده است.
اگر قیمت چای خشک خارجی با همین روند افزایش می یافت، در سال 1395 به 207 هزار و 560 ریال (20756 تومان) می رسید. اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو چای خشک خارجی در سال 1395، در محدوده 180 هزار و 35 ریال (18035 تومان) متوقف شود.