فیل : مرحوم افشین یداللهی در حال خواندن شعر «مدار صفر درجه»