بیمه کارآفرین نشان سازمان الکترونیکی برتر را دریافت کرد
به گزارش روابط عمومی شرکت چارگون، در ششمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون که 18 دی ماه در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار شد، شرکت بیمه کارآفرین با ارزیابی های صورت گرفته از سازمان های کاربر مجموعه نرم افزارهای دیدگاه نشان سازمان الکترونیکی برتر را دریافت کرد.
شرکت بیمه کارآفرین از جمله کاربران مجموعه نرم افزارهای دیدگاه است که تا کنون نرم افزارهایی از قبیل مکاتبات اداری، پرسنلی و حضوروغیاب در آن استقرار یافته اند.
به گزارش روابط عمومی شرکت چارگون معیارهای انتخاب سازمان الکترونیکی برگزیده مجموعه ای از ویژگی های کمی و کیفی شامل چگونگی استقرار سیستم ها، میزان بهره برداری از نرم افزار در سطوح مختلف سازمانی، میزان بومی سازی دانش نرم افزار در سازمان، رویکرد توسعه سیستم ها و همچنین ضریب نفوذ سیستم ها در سازمان ها، بوده است.