کشتار بی رحمانه فوک ها به دست ماهیگیران کانادایی+ تصاویر
ماهیگیران کانادایی هر سال در بین فصل ماهیگیری دست به کشتار گسترده بچه فوک ها می زنند. این ماهیگیران برای کشتار بچه فوک ها از وسیله ای به نام هاکاپیک استفاده می کنند.
پیش تر آمریکا و اروپا واردات خز و محصولات ساخته شده از اعضای فوک ها را ممنوع کرده بودند. مخالفت های حامیان حیوانات منجر به پیروزی بی سابقه ای شد و سال گذشته روسیه نیز که وارد کننده ۹۵ درصد این محصولات از کانادا بود به جمع تحریم کنندگان پیوست.
نکته قابل تامل آمار بالای کشته شدن فوک ها است، بطوریکه در سال 2011 تنها توسط چند صد ماهیگیر 37829 فوک کشته شدند.

کشتار بی رحمانه فوک ها به دست ماهیگیران کانادایی+ تصاویر

کشتار بی رحمانه فوک ها به دست ماهیگیران کانادایی+ تصاویر

کشتار بی رحمانه فوک ها به دست ماهیگیران کانادایی+ تصاویر

کشتار بی رحمانه فوک ها به دست ماهیگیران کانادایی+ تصاویر

کشتار بی رحمانه فوک ها به دست ماهیگیران کانادایی+ تصاویر

کشتار بی رحمانه فوک ها به دست ماهیگیران کانادایی+ تصاویر

کشتار بی رحمانه فوک ها به دست ماهیگیران کانادایی+ تصاویر

کشتار بی رحمانه فوک ها به دست ماهیگیران کانادایی+ تصاویر

کشتار بی رحمانه فوک ها به دست ماهیگیران کانادایی+ تصاویر

کشتار بی رحمانه فوک ها به دست ماهیگیران کانادایی+ تصاویر

کشتار بی رحمانه فوک ها به دست ماهیگیران کانادایی+ تصاویر

کشتار بی رحمانه فوک ها به دست ماهیگیران کانادایی+ تصاویر

کشتار بی رحمانه فوک ها به دست ماهیگیران کانادایی+ تصاویر

کشتار بی رحمانه فوک ها به دست ماهیگیران کانادایی+ تصاویر

کشتار بی رحمانه فوک ها به دست ماهیگیران کانادایی+ تصاویر

بیشتر ببینید: