«مهتاب کرامتی» روی فرش قرمز جشنواره کن /عکس
مهتاب کرامتی روی فرش قرمز کن