خواب با کوسه ها
مردم می توانند از درون یک اتاق شیشه ای که زیر آب تعبیه شده کوسه ها را از نزدیک ببینند و تجربه یک شب خوابیدن در کنار کوسه ها را داشته باشند.

خواب با کوسه ها

خواب با کوسه ها

خواب با کوسه ها

خواب با کوسه ها

خواب با کوسه ها

خواب با کوسه ها

بیشتر ببینید: