تصویری از عظمت هستی در قطب جنوب
در تصویر منتشر شده از سوی موسسه «نشنال جئوگرافی» می توان کوه یخ عظیمی را مشاهده کرد که در وسط آن غار یخی ایجاد شده است.

موسسه «نشنال جئوگرافی» تصویری را منتشر کرد که چشم همگان را به خود خیره می کند.
در تصویر منتشر شده از سوی موسسه «نشنال جئوگرافی» می توان کوه یخ عظیمی را مشاهده کرد که در وسط آن غار یخی ایجاد شده است و آن را تبدیل به یکی از شاهکارهای هستی کرده است.